Programmeerimise algkursus

9. Andmestruktuurid

Erinevat laadi info esitamiseks/kasutamiseks on olemas erinevad andmetüübid. Seni olete tutvunud täisarvu-, ujukomaarvu-, tõeväärtus-, sõne-, listi- ja ennikutüüpidega. Selles peatükis vaatame veel kahte andmetüüpi (hulk ja sõnastik) ning lisaks uurime, miks ja kuidas võiks andmetüüpe omavahel kombineerida. Lõpuks astume sammu tagasi, ning analüüsime, mida on järjenditel, hulkadel ja sõnastikel ühist.

Hulgad

Pythoni hulga (ing.k set) andmetüüp on küllalt sarnane listile – iga hulgatüüpi väärtus võib sisaldada 0 või rohkem elementi. Esimene oluline erinevus on see, et just nagu matemaatikast tuttavas hulga puhul, ei ole ka Pythoni hulga elementide omavaheline järjestus määratud, seetõttu ei saa hulga elemente ka indekseerida. Teine erinevus on see, et hulk ei sisalda kunagi korduvaid elementi (jällegi, sarnaselt matemaatilisele hulgale).

Konkreetse hulga kirjapanekuks kasutatakse loogelisi sulge. Järgnev käsurea näide demonstreerib eelpoolmainitud hulkade omadusi:

1
2
3
4
5
6
>>> {1,2,4}
{1, 2, 4}
>>> {1,2,2}
{1, 2}
>>> {1,2,4} == {2,4,1}
True

Real 3 üritasime luua korduvate elementidega hulka, aga vastusest on näha, et Python arvestas arvu 2 vaid ühekordselt.

Märkus

Ärge üllatage, kui mõnikord näitab Python teie poolt esitatud hulga elemente teistsuguses järjekorras, kui teie need kirja panite. Kuna hulga puhul ei ole elementide järjekord tähtis, siis Python võib paigutada nad ümber, kui see lubab tal hulka efektiivsemalt hoida või kasutada.

Olulisimad hulgaoperatsioonid on mingi väärtuse hulgas sisalduvuse kontroll (in), hulga elementide arvu leidmine (len) ning hulka elemendi lisamine (add):

>>> nimed = {'Tõnu', 'Toomas', 'Malle'}
>>> len(nimed)
3
>>> 'Malle' in nimed
True
>>> 'Kalle' in nimed
False
>>> nimed.add('Kalle')
>>> 'Kalle' in nimed
True
>>> nimed
{'Kalle', 'Toomas', 'Malle', 'Tõnu'}
>>> len(nimed)
4

Nagu näha, ei pea hulgas olema vaid arvud – just nagu listis, saab ka hulgas hoida erinevaid Pythoni väärtusi. (Selle väite osas teeme allpool väikese korrektuuri, aga praegu on oluline, et hulgas saab hoida vähemalt täisarve, ujukomaarve, tõeväärtusi ja sõnesid).

Pange tähele, et elemendi hulka lisamiseks on meetod add, mitte append nagu listide puhul. Põhjus on selles, et sõna append viitab justnimelt lõppu lisamisele, aga kuna hulkadel pole elementide järjekord tähtis, siis kasutatakse üldisemat sõna add.

Kui proovisite tühja hulka kirja panna kirjutades {}, siis saite sellise “hulga” kasutamisel ilmselt veateate. Põhjus on selles, et sellist tähistust kasutatakse Pythonis ühe teise andmestruktuuri, nimelt tühja sõnastiku tähistamiseks. Tühi hulk tuleb kirjutada kasutades funktsiooni set:

>>> a = set()
>>> a
set()
>>> a.add(1)
>>> a
{1}
>>> a.add(2)
>>> a
{1, 2}

Funktsiooni set saab kasutada ka mõnede teiste andmetüüpide teisendamiseks hulkadeks:

>>> set("abc")
{'a', 'c', 'b'}
>>> set([1,2,3])
{1, 2, 3}

Just nagu järjendite puhul, saab ka hulga kõiki elemente saab “läbi käia” kasutades for-tsüklit:

nimed = {'Tõnu', 'Toomas', 'Malle'}

# läbimise järjekorra võib Python valida oma suva järgi
for nimi in nimed:
  print(nimi)

Täpsemat infot Pythoni hulkade kohta saab aadressilt http://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#set-types-set-frozenset.

Harjutus 1. Hulkade vahe

Kirjutage funktsioon, mis võtab argumendiks kaks hulka ja tagastab esimese ja teise hulga vahe, st. hulga, mis sisaldab kõiki neid esimese hulga elemente, mis ei sisaldu teises hulgas.

NB!

Pythonis saab tegelikult hulkade vahet arvutada ka tavalise miinusmärgiga:

>>> {1,2,3} - {1,3}
{2}

Harjutamise mõttes aga proovige see operatsioon ise defineerida. Miinusmärki kasutage pärast kontrollimaks, kas teie funktsioon arvutab sama tulemuse.

Sõnastikud

Sõnastik (ing.k. dictionary, lühendatult dict) on Pythoni andmetüüp, mis meenutab jällegi mitmes mõttes järjendeid: teda kasutatakse andmete koondamisel üheks kogumiks ja temas sisalduvaid üksikuid elemente on võimalik küsida kasutades avaldist kujul kogum[võti].

Põhiline erinevus on selles, et kui järjendi puhul on võtmeks (e. indeksiks) alati täisarv (nt. palgad[0]), siis sõnastike puhul saab kasutada võtmeks ka näiteks sõnesid (nt. telefoninumbrid['Peeter']), või muid Pythoni lihtsamaid tüüpe.

Sõnastikud kirjutatakse looksulgude vahele, just nagu hulgad, aga iga elemendi juures näidatakse ära elemendi võti ja väärtus. Väärtuse küsimiseks tuleb nurksulgudes anda soovitud elemendi võti:

# loome sõnastiku, milles on 3 elementi
telefonid = {'politsei': '110', 'päästeamet': '112', 'president': '631 6202'}

# ühe kindla elemendi küsimine (võtme järgi)
print("Päästeameti telefoninumber on", telefonid['päästeamet'])

# küsime, kas teatud võtmega element on olemas
# NB! in-operatsioon käib võtmete, mitte väärtuste kohta
if 'politsei' in telefonid:
  print("Politsei number on", telefonid['politsei'])

Märkus

Sõnastike ja hulkade sarnast kirjapaneku viisi saab selgitada sellega, et sõnastikku võib vaadata kui paaride hulka, kus paari esimeseks komponendiks on võti ja teiseks väärtus.

Justnagu järjendite puhul, saab kõiki sõnastiku elemente läbi vaadata kasutades for-tsüklit, aga erinevalt järjenditest antakse igal sammul tsüklimuutujasse elemendi võti, mitte väärtus:

# sõnastiku loomine
telefonid = {'politsei': '110', 'päästeamet': '112', 'president': '631 6202'}

# kõigi elementide läbivaatamine
for nimi in telefonid:
  print(nimi.capitalize() + " - " + telefonid[nimi])

Kui te proovisite seda näidet käivitada, siis võis juhtuda, et telefoninumbrid väljastati teistsuguses järjekorras, kui sõnastiku loomisel. Põhjus on selles, et just nagu hulkade puhul, ei pea ka sõnastiku puhul Python elementide omavahelist järjekorda oluliseks ja võib neid programmi efektiivsuse huvides ümber tõsta (aga ühe elemendi võti ja väärtus jäävad siiski alati omavahel seotuks).

Sõnastiku täiendamine elementhaaval

Justnagu järjendeid ja hulki, saab ka sõnastikke programmi töö käigus täiendada, aga seejuures ei kasutata mitte meetodeid append või add, vaid võtme järgi omistamist kujul sõnastik[võti] = väärtus:

# alustame tühja sõnastikuga
telefoniraamat = {}

while True:
  nimi = input("Sisesta inimese nimi (lõpetamiseks jäta tühjaks): ")
  if nimi == "":
    break
  telefon = input("Sisesta telefoninumber: ")
  telefoniraamat[nimi] = telefon

print("Telefoniraamatu sisu: ")
print(telefoniraamat)

Märkus

Siin tuleb meeles pidada, et järjendite puhul on taoline omistamine võimalik vaid nende indeksitega, mis juba on järjendis olemas, st. järjendit taolise lähenemisega kasvatada ei saa:

>>> sõnastik = {}
>>> sõnastik[0] = "Tere"
>>> sõnastik
{0: 'Tere'}
>>> järjend = []
>>> järjend[0] = 1
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
  järjend[0] = 1
IndexError: list assignment index out of range

Sõnastiku elemendi väärtuse muutmine käib samasuguse süntaksiga nagu elemendi lisamine:

telefonid = {'politsei': '110', 'päästeamet': '112', 'president': '631 6202'}

uus_number = input("Sisesta uus presidendi number: ")
telefonid['president'] = uus_number

print("Uuendatud telefoniraamat:", telefonid)

Harjutus 2. Telefoniraamat

Muuda ülalpool toodud telefoniraamatu näidet selliselt, et andmed loetakse sisse tekstifailist ja programm võimaldab kasutajal küsida telefoninumbrit omaniku nime järgi.

Mitmemõõtmelised andmestruktuurid

Nagu teate, saab Pythonis teatud lausete sisse panna teisi lauseid (nt. tingimuslause sisse tsükleid või vastupidi) ja teatud avaldiste komponentideks võivad olla teised avaldised.

Samamoodi saab panna andmestruktuuridesse teisi andmestruktuure. Näiteks on võimalik luua järjendeid, mille elementideks on mingid järjendid või siis ennikuid, mille elementideks on ennikud ja järjendid või sõnastikke, mille elementideks on järjendid:

# järjendite järjend
tulemused = [[77, 2, 13], [64, 5, 6], [75, 8, 9]]

# ennikute järjend
arvunimed = [(1, "üks", "uno"), (2, "kaks", "dos"), (3, "kolm", "tres")]

# ennik, mis sisaldab järjendit
õpilase_andmed = ("Peeter", "Paat", 1997, [5, 4, 5, 3, 4, 3, 5, 5])

# sõnastik, mille väärtusteks on järjendid
hinded = { # Python lubab sulgude sees reavahetust vabalt kasutada
  'Peeter Paat': [5, 4, 5, 3, 4, 3, 5, 5],
  'Kadri Karu' : [5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5],
  'Mart Maru' : [3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 4]
}

Antud näites kasutasime taolises “üksteise sisse panemises” ainult kahte taset aga vajadusel on võimalik konstrueerida mistahes tasemete arvuga andmestruktuure, näiteks järjendite järjendite järjendeid (e. 3-mõõtmelisi järjendeid):

arvujärjendite_järjendite_järjend = [
  [[1, 2, 3], [4, 5, 6, 6, 6], [7, 8]],
  [[23, 11], [16, 63, 1], [7, 77, 777]]
]

Mitmemõõtmelised hulgad?

Hulkade puhul peame pisut hoogu tagasi tõmbama – kui soovime luua hulka, mille elementideks on hulgad, siis saame Pythonilt veateate:

>>> {{1,2}, {3,4,5}}
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#45>", line 1, in <module>
  {{1,2}, {3,4,5}}
TypeError: unhashable type: 'set'

Lahtiseletatult ütleb veateade, et tüübil set puudub teatud omadus hashable, mille olemasolu on vajalik, et Python saaks väga kiiresti ja kindlalt kontrollida kahe väärtuse võrdsust. Kuna elementide võrdsuse kontroll on hulkade juures oluline (et vältida kahe võrdse elemendi sattumist samasse hulka), siis Python keeldub loomast hulkade hulka. Sama lugu on ka listide hulgaga:

>>> {[1,2], [3,4,5]}
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#46>", line 1, in <module>
  {[1,2], [3,4,5]}
TypeError: unhashable type: 'list'

Seevastu ennikute hulgaga jääb Python rahule:

>>> {(1,2), (3,4,5)}
{(1, 2), (3, 4, 5)}

Põhjus on selles, et ennikud pole muteeritavad ning seetõttu saab Python kasutada erinevaid lisanippe, et nendega opereerimist (sh nende võrdsuse kontrollimist) piisavalt efektiivselt korraldada.

Listid ei sea mingeid piiranguid oma elementide tüübile, sest listi ei huvita elementide võrdsus või mittevõrdsus. Seetõttu pole mingit probleemi koostada Pythonis näiteks hulkade listi.

Sõnastike puhul on piirangud vaid sõnastiku võtme tüübile – ka siin nõutakse omadust hashable (kuna sõnastikusse ei tohi lubada korduvaid võtmeid). Kirje väärtuse tüübi osas kitsendusi ei seata – seega saab vabalt luua näiteks sõnastiku, mille võtmetüübiks on sõne ning väärtuse tüübiks arvude list – justnagu on demonstreeritud ülalpooltoodud näites, kus sõnastikku nimega on kasutatud hinnete loetelu sidumiseks inimese nimega.

Mitmemõõtmeliste järjendite läbimine

Taoliste andmestruktuuride kasutamiseks ei ole tarvis mingisuguseid erivõtteid – tuleb lihtsalt pidada meeles, millist tüüpi elementidega meil mingil tasemel tegemist on.

Üritame näiteks kuvada ekraanile kahemõõtmelises järjendis sisalduvat infot (NB! enne selle programmi käivitamist käige tsüklid ise mõttes läbi ja ennustage, milline tuleb programmi väljund!):

arvujärjendite_järjend = [
  [1, 2, 3, 4, 5, 6],
  [6, 6, 7, 8],
  [23, 11, 16, 63],
  [17, 77, 777]
]

print("Arvujärjendite järjend:", arvujärjendite_järjend)

# tegemist on igal juhul mingi järjendiga,
# seega kasutame tema läbimiseks for-tsüklit
for arvujärjend in arvujärjendite_järjend:
  # arvujärjend tähistab ühte arvujärjendite_järjend-i elementi
  # selle läbimiseks kasutame jällegi for-tsüklit
  print("Välimine tsükkel, arvujärjend:", arvujärjend)
  for arv in arvujärjend:
    print("Sisemine tsükkel, arv:", arv)

Kuigi tsüklit tsükli sees olete ka juba eespool kohanud, võib see siiski tunduda pisut veider. Selles pole tegelikult midagi erilist, mõlemad tsüklid toimivad tavapäraselt – enne uuele ringile minekut tehakse tsükli keha sees olevad käsud lõpuni. See tähendab muuhulgas seda, et välimise tsükli iga korduse puhul tehakse läbi sisemise tsükli kõik kordused.

Märkus

Viimases näites läks meil vaja kahte tsüklit, et jõuda andmestruktuuri “põhjani” välja. Alati ei ole meil aga taolist kõikide elementide läbikäimist tarviski. Järgnev näiteprogramm väljastab sama 2-mõõtmelise järjendi kõige elementide (so. arvujärjendite) summad:

arvujärjendite_järjend = [
  [1, 2, 3, 4, 5, 6],
  [6, 6, 7, 8],
  [23, 11, 16, 63],
  [17, 77, 777]
]

for arvujärjend in arvujärjendite_järjend:
  print(sum(arvujärjend))

Mitmemõõtmeliste järjendite indekseerimine

Eelnevates näidetes põhinesid tsüklid otse järjenditel, aga nagu teate, võib järjendeid läbida ka indeksite abil:

arvujärjendite_järjend = [
  [1, 2, 3, 4, 5, 6],
  [6, 6, 7, 8],
  [23, 11, 16, 63],
  [17, 77, 777]
]

# väljastan kõik järjendis sisalduvad arvud
for i in range(len(arvujärjendite_järjend)):
  arvujärjend = arvujärjendite_järjend[i]
  for j in range(len(arvujärjend)):
    arv = arvujärjend[j]
    print(arv)

Abimuutuja arvujärjend kasutamise asemel oleksime võinud kasutada ka kahte indekseerimist järjest (pöörake tähelepanu viimasele reale):

...
for i in range(len(arvujärjendite_järjend)):
  for j in range(len(arvujärjendite_järjend[i])):
    print(arvujärjendite_järjend[i][j])

Viimasel real oleva print-i argumendi tähendus saab võibolla selgemaks, kui sinna kirjutada sulge juurde:

(arvujärjendite_järjend[i])[j]

Nüüd on ilusti näha, et sulgudes olev avaldis kujutab endast i-ndat elementi arvujärjendite_järjend-ist (ehk siis ühte arvujärjendit) ning sellest omakorda võetakse element indeksiga j, seega on tulemuseks mingi arv.

Kokkuvõtteks: Mitmemõõtmeliste andmestruktuuride kasutamise põhimõte

Pythonis ei ole tehniliselt võttes eraldi konstruktsiooni “kahemõõtmeline järjend”. On järjendid ja järjendite elemendid võivad olla suvalist tüüpi (sh. järjenditüüpi). Mõistet “kahemõõtmeline järjend” kasutatakse vaid selleks, et anda lugejale/kuulajale veidi lisainfot vaadeldava järjendi sisu/kuju kohta.

Olgu meil ühe-, kahe- või 100-mõõtmeline järjend, tegemist on alati ikkagi järjendiga ja sedasi tuleb talle ka läheneda. Vaja on lihtsalt arvestada, millised on tema elemendid (vastavalt lihttüüpi väärtused, ühemõõtmelised järjendid või 99-mõõtmelised järjendid).

Sama põhimõte kehtib ka “järjendite ennikute” ja “hulkade sõnastike ennikute järjendite sõnastike järjendite ennikute sõnastikega” – alustage lähenemist “välimisest kihist” ja pidage meeles, millised on sisemised kihid.

Märkus

Proovige panna kirja üks hulkade sõnastike ennikute järjendite sõnastike järjendite ennikute sõnastik :)

Harjutus 3. Sudoku tabeli sisselugemine

Kirjutage programm, mis loeb etteantud failist (sudoku.txt) arvud kahemõõtmelisse järjendisse.

Märkus

Kui jääte jänni, siis uurige järgmist punkti, aga enne kindlasti üritage ise! Kõik selle ülesande lahendamiseks vajalikud teadmised on teil juba olemas!

Näide: Mitmemõõtmelise järjendi koostamine jupphaaval

Mitmemõõtmelise järjendi loomisel append meetodiga tuleb jällegi mõelda, millised peavad olema järjendi elemendid. Järgnev näide on üks võimalik lahendus eelnevale ülesandele (kui ülesanne jäi teile liiga raskeks, siis analüüsige seda näitelahendust eriti hoolikalt):

f = open("sudoku.txt")

sudoku_tabel = []
for rida in f:
  jupid = rida.split()

  # kõigepealt teen abimuutujasse valmis ühe tabeli rea ...
  sudoku_rida = []

  for jupp in jupid:
    sudoku_rida.append(int(jupp))

  # ... ja siis lisan selle tabelisse
  sudoku_tabel.append(sudoku_rida)

f.close()
print(sudoku_tabel)

Näide: Eksami statistika

Õppejõud koostas eksami, milles oli 7 ülesannet. Iga ülesannet eest võis saada kuni 10 punkti. Eksami tulemused on kirjas failis eksam.txt.

Leida iga tudengi eksamipunktide kogusumma.

NB! Enne näitelahenduse vaatamist mõelge, kuidas tuleks seda ülesannet lahendada!

# Faili avamine
file = open("Eksam.txt","r")

# Tulemuste lugemine tabelisse
tabel = []
nimed = []

for rida in file :
  # Eralda tudengi nimi
  jupid = rida.split("|")
  nimed.append(jupid[0].strip())

  # võta ülejäänud osa juppideks
  jupid = jupid[1].split(",")

  # Märgi tudengi tulemused tabelisse
  tulemused = []
  for tulemus in jupid :
    tulemused.append(int(tulemus))
  tabel.append(tulemused)

# Faili sulgemine
file.close()

n = len(tabel)

print()

# Tulemuste väljastamine
print("Tulemused:")
for i in range(n) :
  print("{0:>2}. {1:<25}: ".format(i+1, nimed[i]), end=' ')
  for j in range(7) :
    print("{0:>2}".format(tabel[i][j]), end=' ')
  print()


print("-----------------")
# Reasummad
for i in range(n) :
  summa = 0
  for j in range(7) :
    summa += tabel[i][j]

  print("{0} sai {1} punkti".format(nimed[i], summa))

Harjutus 4. Keskmine tulemus ülesannete kaupa

Täiendage eelnevat näiteprogrammi nii, et see näitaks millised ülesanded olid üldiselt raskemad ja millised kergemad. Selleks väljastage keskmised tulemused ülesannete kaupa (st. eraldi kõigi tudengite 1. ülesande eest saadud punktide keskmine jne).

Vihje

Ühe ülesande punktide kogusumma arvutamise skeem on väga sarnane ühe tudengi punktisumma arvutamisele.

Kahekordsed tsüklid ühemõõtmelisel järjendil

Vahel läheb mitmekordseid tsükleid tarvis ka ühemõõtmeliste järjendite töötlemiseks.

Näide: Libisev keskmine

Antud on fail (aktsiad.txt), kus on antud ühe aktsia hinnad järjestikustel päevadel. Küsida kasutajalt päevade arv k ning väljastada järjest iga päeva kohta sellele eelnenud k päeva keskmine aktsiahind.

# Hindade lugemine failist
hinnad = [] # hinnad on tavaline ühemõõtmeline järjend
f = open("aktsiad.txt")
for rida in f:
  hinnad.append(float(rida))
f.close()


# Keskmiste arvutamine
k = int(input("Mitut eelnevat päeva soovid keskmise arvutamisel kasutada: "))

# kuna meil on vaja k eelnevat päeva, siis alustame indeksist k
for i in range(len(hinnad)):
  print("{0:>2}. päev, hind oli {1:>6.2f}.".format(i, hinnad[i]), end=' ')

  # eelneva k päeva keskmist saame näidata alates päevast k
  if i >= k:
    k_eelmise_summa = 0
    for j in range(i-k, i):
      k_eelmise_summa = k_eelmise_summa + hinnad[j]
    keskmine = k_eelmise_summa / k
    print("Eelnenud {0} päeva keskmine hind oli {1:>6.2f}".format(k, keskmine))
  else:
    # esimeste päevade juurde paneme ainult reavahetuse
    print()

Sisemise tsükli jaoks on valitud väiksem indeksivahemik (range(i-k, i)), mis vastab k eelnevale päevale ja see tsükkel läbib sama järjendit nende indeksite piires.

Märkus

Tegelikult on seda ülesannet võimalik lahendada ka ilma sisemist tsüklit kasutamata. Sellest, kuidas seda teha, on võimalik lugeda selle peatüki lisas “Keerukus”.

Harjutus 5. Erinevad väärtused

Koostage funktsioon kõik_erinevad, mis tagastab True või False vastavalt sellele, kas etteantud järjendis on kõik väärtused erinevad või mitte.

Vihje

Iga elemendi vaatlemisel kontrollige sisemise tsükliga, kas sama väärtus esineb ka mõnel muul positsioonil.

Märkus

Seda ülesannet saaks lahendada ka count meetodit kasutades, aga kuna count meetod kasutab sisemas samuti tsüklit, siis kokkuvõttes on Pythoni jaoks ikkagi tegemist kahekordse tsükliga.

On veel üks viis selle ülesande lahendamiseks, mille jaoks läheb vaja ühte selle peatüki teema tundmist.

Vihje

>>> set([1,2,3,2])
{1, 2, 3}

Harjutus 6. Mõistatuslik teisendus

Proovige ennustada, mida teeb järgmine funktsioon:

def teisenda(järjend):
  # teen järjendist koopia
  uus = järjend[:]

  for i in range(len(uus)):
    for j in range(i+1):
      if uus[j] < uus[i]:
        uus[i], uus[j] = uus[j], uus[i]

  return uus

Sisemise tsükli viimasel real on tegemist kahe elemendi väärtuse vahetamisega – sama skeemi nägite juba ennikute teema juures.

Vihje

Katsetage seda funktsiooni näiteks järjendiga [5, 2, 1, 4, 3]. Proovige mõttes funktsiooni töö läbi mängida mõne lühema järjendiga.

Andmestruktuurid

Peatüki pealkirjaks on andmestruktuurid, nüüd on paras aeg lõpuks ära öelda, mida see sõna tähendab :)

Programmeerimisel jaotatakse andmetüübid laias laastus lihttüüpideks ja liittüüpideks. Lihtüübid tähistavad nö “atomaarseid” või “jagamatuid” väärtusi – näiteks arvutüübid ja tõeväärtustüüp; liittüübid (näiteks list ja ennik) aga tähistavad väärtusi, mida saaks veel mingiteks alamkomponentideks (nt. listi elementideks) jagada. (Sõnega on Pythoni puhul pisut segased lood – seda võib olenevalt vaatenurgast pidada nii lihttüübiks, kui liittüübiks).

Nagu öeldud, liittüüpi väärtused on kombineeritud kokku mingitest teistest väärtustest. Oluline on see, et need komponendid moodustavad mingi kindla struktuuri. Näiteks järjendite puhul moodustub struktuur sellest, et iga komponent (element) on teiste komponentidega võrreldes kas eespool või tagapool, teisisõnu – järjendi struktuur määrab elementide järjestuse. Teistel Pythoni liitüüpidel on teistsugune struktuur – näiteks hulgatüübi struktuur määrab ära vaid selle, millised elemendid hulka kuuluvad, elementide järjestus pole selles struktuuris oluline. Kuna struktuur on liittüüpide puhul väga tähtis, siis nimetatakse neid vahel ka struktuurseteks tüüpideks või andmestruktuurideks.

Antud õpiku käsitluses on erinevatel andmestruktuuridel erinevad kasutusviisid, mida nad toetavad – listi puhul saab elementi append-ida, sõnastikus saab küsida elementi tema (suvalist tüüpi) võtme järgi jne, st. meid huvitab eelkõige mida mingi andmestruktuur “teha oskab”. Reaalsetes programmides aga on tihti vaja teada ka ka seda kuidas seda tehakse. Seetõttu on loodud näiteks erinevaid listitüüpe, millega saab teha samu asju, aga mis sisemas töötavad erinevalt ning seetõttu sobivad eri situatsioonidesse paremini või halvemini (näiteks ühe tuntud listitüübi variatsiooni puhul toimib indekseerimine väga kiiresti aga teise puhul saab väga kiiresti listi algusesse uut elementi lisada).

Algoritmid ja andmestruktuurid

Programmeerimise teemad jaotatakse tihti tinglikult kaheks pooleks – algoritmid ja andmestruktuurid (või lihtsalt andmed).

Algoritmid kehastavad programmide “aktiivset” poolt – nad kirjeldavad mingit tegevust, arvutamist, valikut, teisendamist vms. Selle poole märksõnad on näiteks if, print, while, sin.

Andmeid (sh. andmestruktuure) võib pidada programmide “passiivseks” pooleks – nad kehastavad mingeid abstraktseid või konkreetseid asju, seoseid või muud laadi infot ja nad “lihtsalt on”. Selleks, et midagi juhtuks, peab mõni algoritm neid manipuleerima või uurima ja saadud info põhjal midagi tegema. Selle poole märksõnadeks on nt. väärtus, tüüp, sõne, list.

Ülesanded

1. Teksti analüüs

Kirjutage programm, mis aitaks võrrelda erinevate sümbolite esinemissagedust eesti- vs. ingliskeelsetes tekstides.

Vihje

Kirjutage funktsioon, mis võtab argumendiks failinime ja tagastab sõnastiku, mis sisaldab failis sisalduvate tähtede esinemise sagedusi.

Vihje

Sõnastiku võtmeteks peaks olema tähed või muud sümbolid (st. tehniliselt võttes sõned) ja väärtusteks täisarvud.

Vihje

Alustage tühja sõnastikuga.

Vihje

Meeldetuletus: sõnesid saab käsitleda justkui sümbolite järjendeid.

Vihje

Kui nuputate, millises etapis tuleks kasutada oma head tuttavat split meetodit, siis mõelge järgi, kas seda üldse läheb antud ülesandes tarvis.

2. Eksami statistika, 2. osa

Märkus

Praktikumiks ettevalmistamiseks piisab, kui lahendate allolevatest alamülesannetest vaid ühe. Samas, harjutamise mõttes on kindlasti kasulik kõik ära lahendada.

See ülesanne põhineb ülalpool toodud näiteülesandel.

Kõigepealt muutke etteantud lahendust nii, et küsimuste arv 7 ei oleks fikseeritud, vaid tuvastataks käigu pealt, vastavalt esimesel real olevate tulemuste arvule (võib eeldada, et kõigil ridadel on võrdne arv tulemusi).

NB! Kõik järgmiste ülesannete lahendused peavad samuti töötama suvalise tulemuste arvu korral. Lahendused võib kõik teha järjest ühte samasse faili.

Ülesande lahendamisel võite muuhulgas kasutada kõiki Pythoni funktsioone (sh. sum ja max).

 1. Maksimaalsed tulemused: Leida iga ülesande kohta selle lahendamisel saadud maksimaalne skoor.
 2. Seinast seina: Väljastage nende tudengite nimed, kes said vähemalt ühe ülesande eest 10 punkti ja mõne teise ülesande eest 0 punkti.
 3. Priimused: Leida nende tudengite nimed, kes kogusid summaarselt kõige rohkem punkte. Kui mitu inimest sai sama palju punkte, väljastada kõigi nende nimed (vihje – koguge need nimed järjendisse).
 4. Spikerdamine: Fail on koostatud nii, et kõrvuti istunud tudengite andmed on failis järjest. Kontrollida, kas tulemused viitavad sellele, et mõni oma naabri pealt spikerdas. Spikerdamises võib tudengit kahtlustada, kui tema kõik tulemused on kas võrdsed või ülimalt 2 punkti võrra väiksemad, kui ühel tema kahest naabrist. Väljastada kõigi spikerdamises kahtlustatavate tudengite nimed.
 5. Skaleeritud hindamine: Oletame, et hindamisskeem on selline, et kui mõne ülesande eest ei saanud keegi maksimumpunkte, siis korrutatakse kõigi tudengite punktid läbi sellise konfitsendiga, et parima tulemuse saanud tudengi uus tulemus oleks 10. Teisendage ja väljastage kõigi tudengite kõigi ülesannete punktid sellest hindamisskeemist lähtuvalt (1 komakoha täpsusega). Vihje: koostage järjend, kus on iga ülesande kohta leitud sellele vastav kordaja, ning kasutage seda tudengite hinnete tuvastamisel.

3. Kaugeimad punktid

Failis punktid.txt on antud tasandi punktide koordinaadid (kujul <x-koordinaat> <y-koordinaat>). Leida punktid, mis asuvad teineteisest kõige kaugemal. Väljastada ekraanile ka nende punktide koordinaadid.

Vihje

Kontrollida tuleb iga punkti kaugust igast teisest punktist. Seda võib teha kahekordse tsükliga. Välimises tsüklis võiks indeks i muutuda 1-st kuni n-ni, igal välimise tsükli sammul arvutatakse sisemises tsüklis i-nda punkti kaugus j-ndast punktist, kus j on sisemise for-tsükli indeks.

Vihje

Punktide omavahelise kauguse arvutamisel on abi Pythagorase teoreemist. Vajadusel visandage skeem koordinaatteljestiku ja kahe punktiga ning otsige pildilt täisnurkset kolmnurka.

4. Sudoku lahenduse kontrollimine

Kirjutage programm, mis kontrollib, kas etteantud failis (sudoku.txt) on korrektne Sudoku lahendus. Mittekorrektse lahenduse korral tuleb öelda, millises veerus, reas või 3x3 ruudus probleem esineb.

Lisainfot Sudoku kohta: http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku

NB! testige oma programmi nii korrektse kui ka mittekorrektse lahendusega!

Märkus

Tegemist on küllalt mahuka ülesandega, seega on kasulik jagada ülesanne mõttes alamülesanneteks ja panna iga alamülesande lahendus kirja eraldi funktsioonina.

Vihje

Üks võimalik viis lahenduse struktureerimiseks:

def loe_tabel(failinimi):
  tabel = []
  ...
  return tabel

def veerg_on_korras(tabel, veeru_indeks):
  # tagastab True või False
  ...

def rida_on_korras(tabel, rea_indeks):
  ...

def ruut_3x3_on_korras(tabel, nurga_rea_indeks, nurga_veeru_indeks):
  ...


# kõigepealt loeme andmed failist kahemõõtmelisse järjendisse
tabel = loe_tabel("sudoku.txt")

# alustame kontrollimist optimistlikult
lahendus_on_korras = True

# kontrollime üle kõik veerud
for i in range(9):
  if not veerg_on_korras(tabel, i):
    # Tuleb välja, et optimism polnud põhjendatud.
    # Korrigeerime on seisukohta.
    lahendus_on_korras = False
...
...

if lahendus_on_korras:
  print("Korras")
else:
  print("Viga!)
  # aga kuidas öelda vea asukoht?

Vihje

Iga rea, veeru ja 3x3 ruudukese kontrollimisel koostage vaadeldavatest elementidest arvuhulk ...

Vihje

... ja kontrollige, kas see arvuhulk võrdub ühe konkreetse (ning Sudoku puhul olulise) arvuhulgaga.

5. SKP

See ülesanne on antud koos näitelahendusega, aga enne selle vaatamist üritage ise lahenduseni jõuda!

Antud on fail SKP.txt, kus on kirjas riikide nimed ja nende SKP-d semikooloniga eraldatult (miljonites USA dollarites, 2009. aasta seisuga). Küsida kasutajalt, kui suur SKP teda huvitab ning leida kolm sisestatud arvule kõige lähema SKP-ga riiki.

Vihje

Kõige lähema leidmine on iseenesest lihtne – leida lihtsalt selline, mille jaoks absoluutväärtus | SKP – sisestatud arv | oleks minimaalne. Kuidas aga leida kolme lähimat? Tuletame aga meelde, kuidas me leidsime minimaalset – me hoidsime vähimat meeles ning kui parasjagu vaadeldav element oli sellest väiksem, asendasime ta sellega. Miski ei takista meid aga hoidmast ühe vähima asemel nimekirja näiteks kolmest. Kui nüüd leidub uus, mis on kõigist kolmest väiksem, siis lisame selle sinna nimekirja ning viskame seal enne olnutest kõige suurema välja. Sama teeme tegelikult alati, kui uus väärtus on vähemalt kõige suuremast seni meeles hoitud väärtusest väiksem. Seega piisab, kui leiame igal sammul meeles peetuist suurima ja vaatame, kas uus on sellest väiksem. Kui on, asendame endise meeles peetuva suurima lihtsalt uue leituga. See aga tähendab, et igal sammul tuleb vaid leida maksimaalne meeles hoitutest – seda me aga juba oskame.

skp = float(input("Sisesta arv, millele lähedased SKP-d sind huvitavad:"))

skpd = []
vahed = []
nimed = []

# Faili sisse lugemine
f = open("SKP.txt","r", encoding="UTF-8")
for rida in f:
  # Teisenda rida riigiks ja skp-ks ning lisa need järjenditele
  paar = rida.split(";")
  nimed.append(paar[0])
  skpd.append(float(paar[1]))

  # Arvutada ka absoluutväärtus vahest nõutud skp-ga
  vahed.append(abs(float(paar[1])-skp))

f.close()

# Eralda esimesed kolm elementi esialgseks lähimate järjendiks
lahimadskpd = skpd[0:3]
lahimadnimed = nimed[0:3]
lahimadvahed = vahed[0:3]

# Leia tegelikud lähimad järjendi läbi käimise teel
for i in range(3,len(skpd)) :
  # Leia maksimaalse erinevusega indeks meeles peetute hulgast
  maksj = 0
  for j in range(1,len(lahimadvahed)) :
    if lahimadvahed[j] > lahimadvahed[maksj] :
      maksj=j

  # Vaadata, kas uus leitu on meie parameetrile lähemal
  if vahed[i] < lahimadvahed[maksj] :
    # Kui on, asenda seal enne olnud riigi info uuega
    lahimadvahed[maksj] = vahed[i]
    lahimadskpd[maksj] = skpd[i]
    lahimadnimed[maksj] = nimed[i]

# Väljasta tulemus
for i in range(0,len(lahimadvahed)) :
  print(lahimadnimed[i] + " - " + str(lahimadskpd[i]))

Projekt

Pythoni andmestruktuuride salvestamine ja sisselugemine

Selleks, et “järjendikujulist” infot failis hoida, oleme seni kasutanud mingit lihtsat tekstilist formaati, mida on mugav näiteks tsükli ja split-i abil töödelda. Selle lähenemise eelis on see, et taolist tekstiformaati saab vabalt ka suvalises tekstiredaktoris lugeda või koostada.

Keerulisemate andmestruktuuride ja nende kombinatsioonide (nt. sõnastike või mitmemõõtmeliste järjendite) puhul võib sobiva formaadi väljatöötamine ja kasutamine olla küllalt suur töö. Seetõttu on Pythonis olemas vahendid, mis seda tööd lihtsustavad.

Esimese võimalusena uurime käske repr ja eval:

>>> repr(3)
'3'
>>> repr(3)
'3'
>>> repr("tere")
"'tere'"
>>> repr({'a', 'b', 'c'})
"{'a', 'c', 'b'}"
>>> eval("3")
3
>>> eval("'tere'")
'tere'
>>> eval("{'a', 'c', 'b'}")
{'a', 'c', 'b'}
>>> eval(repr(3))
3

Nende kasutamise põhimõte on lihtne: repr teisendab argumendiks antud väärtuse sõneks ja eval teeb sõnena esitatud väärtuse tagasi algseks väärtuseks. Faili salvestamisel tuleks lihtsalt väärtus teisendada sõneks ja salvestada saadud sõne juba tuttavate vahenditega. Failist lugemisel tuleb sisseloetud sõne teisendada eval-iga tagasi algseks väärtuseks.

Märkus

Kui teile tundub, et repr ja str on väga sarnased funktsioonid, siis teil on täiesti õigus – paljude andmetüüpide puhul toimivad nad täpselt samamoodi. Mõnede tüüpide puhul on aga str ülesandeks moodustada väärtuse “kasutajasõbralik” esitus ja repr ülesandeks moodustatada “eval-i sõbralik” esitus, seetõttu on tavaks kasutada koos eval-iga justnimelt funktsiooni repr.

Tegelikult sobib eval suvalise sõnena esitatud Pythoni avaldise väärtustamiseks. Seetõttu on selle kasutamisel oht, et kui keegi teie andmeid pahatahtlikult modifitseerib, siis andmete eval-iga sisselugemisel käivitab programm hoopis mingi pahatahtliku käsu (näiteks kustutab kogu kõvaketta sisu). Seega maksab uurida ka alternatiivset viisi Pythoni andmete faili salvestamiseks – käsud pickle.dump ja pickle.load: http://docs.python.org/3/library/pickle.html.

Lisalugemine

Keerukus

Üldiselt on üht ja sama ülesannet võimalik tihti lahendada mitmel väga erineval moel. Näiteks sobib “Libisev keskmine” lahenduses keskmiste leidmiseks ka järgmine programmijupp:

...

# Keskmiste arvutamine
# Leia kumulatiivsed summad

summad = [0.0]

for i in range(0, len(hinnad)):
  summad.append(summad[i] + float(hinnad[i]))

# Leia k eelmise päeva keskmised
for i in range(k, len(hinnad) + 1):
  keskm = summad[i] - summad[i-k]
  keskm = keskm / k
  print("{0}-ndale päevale eelnenud {1} päeva keskmine oli {2:.2f}".format(i,k,keskm))

See programm on mingis mõttes keerulisem, kui ülesande algne lahendus, sest keskmise jaoks vajalike summade otse leidmise asemel leitakse siin alguses kõik “kumulatiivsed summad” st summad esimesest aktsiahinnast kuni i-nda aktsiahinnani (kõikide i-de jaoks) ning seejärel kasutatakse neid summasid kavalalt et k eelmise elemendi summat leida, lähtudes tõdemusest, et

a[i-k+1] + a[i-k+2] + ... + a[i] == (a[0]+a[1] + ... + a[i]) – (a[0]+a[1] + ... + a[i-k])

Kui samale ülesandele on kaks lahendust, tekib paratamatult küsimus, kumb neist parem on. Ühest vastust sellele ei ole. Õpetamise kontekstis on näiteks selge, et esimene lahendus sobib kahekordse tsükli illustreerimiseks märksa paremini, sest teine lahendus seda konstruktsiooni isegi ei kasuta. Samuti on esimene programm ehk ka lihtsamini kontrollitav, sest ta on lühem ning leiab need keskmised vahetult summade leidmise kaudu, selle asemel et mingeid trikke kasutada.

Teisel lahendusel on esimese ees siiski üks oluline eelis, mis tuleb küll välja alles suuremate andmestike puhul. Kui näiteks aktsiahindu ei vaadata mitte päevade vaid sekundite lõikes, võib neid failis olla mõnekümne asemel miljoneid, ning keskmiseid oleks vaja samuti leida ilmselt üle mitte 10 vaid pigem 100 000 eelmise väärtuse. Sellisel juhul jääks esimene lahendus märkimisväärselt aeglasemaks ja seda väga lihtsal põhjusel: esimene ülesanne teeb iga keskmise leidmiseks k liitmistehet, kuid teine lahendus saab sellega eelnevalt leitud summade abil hakkama vaid ühe lahutamistehtega. Kuigi ka summade leidmiseks kulub aega, on lihtne veenduda, on see kuluv aeg samuti vaid keskmiselt üks liitmine iga i väärtuse jaoks. Kokkuvõttes kulub teisel lahendusel seega iga k-keskmise peale üks liitmine, üks lahutamine samas kui esimene lahendus peab tegema k liitmist.

Programmi poolt tehtavate sammude arvu hindamist nimetatakse selle ajalise keerukuse analüüsimiseks. Selline analüüs muutub oluliseks eelkõige suurte andmemahtude korral - väikeste andmemahtude korral (paartuhat erinevat aktsiahinda) töötavad mõlemad lahendused lihtsalt nii kiiresti, et inimene nende töökiiruse erinevust ei taju, kuid mida suuremad on andmemahud, seda suurem on erinevus ja seda eelistatum on teine lahendus esimesele.

Üldiselt tehakse sellist analüüsi küllaltki umbkaudselt, loendades vaid neid samme, mida korduvalt tehakse ning tehes isegi seda tihti suhteliselt ligikaudselt. Näiteks esimest lahendust analüüsides vaadataks, et kõige rohkem tehakse sisemise tsükli liitmistehet, mis toimub kokku (n-k)*(k-1) ehk suurusjärgus n*k korda, samas kui teises lahenduses toimub kumulatiivsete summade leidmisel n liitmist ja hiljem keskmiste leidmisel n-k lahutamist, st. kokku 2n-k ehk “suurusjärgus” n tehet. Kuna üldiselt n kasvades ka k kasvab, võib teha lisaeelduse et k ja n on umbes samas suurusjärgus, mis annaks esimese algoritmi keerukuse hinnanguks n2 tehet ning teise jaoks lihtsalt n tehet. Sealt ongi näha, et mida suurema väärtus n omandab (st. mida suurem on andmestik), seda suuremaks muutub hinnagute erinevus ja seega ka töökiiruste erinevus.

Sellist analüüsi nimetatakse asümptootiliseks, sest ta kehtib n suurte väärtuste korral ning üldiselt seda paremini, mida suuremad n väärtused on. Selline ligikaudne lähenemine on tegelikult formaliseeritav nn. O-notatsiooni abil, mis annab ka küllalti täpsed piirangud sellele, kuidas ja mis alustel üldistada ja lihtsustada tohib. Sel viisil keerukuse hindamisest kuulete täpsemalt kursusel Algoritmid ja andmestruktuurid.