Programmeerimise algkursus

8. Järjendite muteerimine

Selle peatüki põhiteema on järjendite elementhaaval koostamine ning analüüsimine. Lisaks vaatame üle mõned uued skeemid järjendite kasutamiseks.

Järjendite koostamine elementhaaval

Siiani oleme järjendi kirjapanekul loetlenud alati kõik tema elemendid. Paraku pole alati võimalik kõiki vajaminevaid elemente korraga välja tuua. Seetõttu võimaldab Python juba loodud järjendeid hiljem täiendada. Katsetage järgnevat programmi:

# loome tühja (st. 0-elemendiga) järjendi ja kuvame selle ekraanile
a = []
print(a)

# lisame järjendisse ükshaaval 3 elementi
a.append(1)
a.append(5)
a.append(9)

# uurime järjendi sisu uuesti
print(a)

Nagu nägite, oli programmi lõpus järjendi elementideks 1, 5 ja 9. Selle saavutamiseks kasutasime meetodit append, mis lisab järjendi lõppu uue elemendi, st. muudab olemasolevat järjendit.

Taolist järjendite elementhaaval “kasvatamist” kasutatakse siis, kui järjendi elemendid selguvad alles programmi töö käigus. Kõige tavalisema skeemi puhul luuakse kõigepealt tühi järjend ning järjendi sisu täiendatakse tsüklis:

# alustame jälle tühja järjendiga
arvud = []

while True:
  sisend = input('Sisesta täisarv (lõpetamiseks vajuta lihtsalt ENTER): ')
  if sisend.strip() == '':
    break
  else:
    arv = int(sisend)
    arvud.append(arv)

print('Sisestati ' + str(len(arvud)) + ' arvu')
print('Sisestatud arvud: ' + str(arvud))
print('Arvude summa on: ' + str(sum(arvud)))

Antud näite puhul oli tsükli aluseks kasutaja tegevused. Samahästi võiksime kasutada järjendi koostamisel kindla korduste arvuga for-tsüklit:

ruudud = []

for arv in range(1, 10):
  ruudud.append(arv ** 2)

print('Arvude 1..9 ruudud on: ' + str(ruudud))

Harjutus 1. Failist järjendisse

Nagu juba teate, võib for-tsükli aluseks olla ka mingi tekstifail.

Kirjutage programm, mis loeb tekstifailist ükshaaval ridu (eeldame, et igal real on üks arv) ning koostab selle käigus järjendi, mis sisaldab failist leitud paarisarve. Koostatud järjend kuvada ekraanile.

Juhuslike järjendite genereerimine

Selle asemel, et harjutustes järjendeid ise sisse toksida, võime kasutada ka juhuslikult genereeritud arvujärjendeid:

from random import randint

arvud = []
for i in range(100):
  # imiteerime täringuviskamist
  arvud.append(randint(1,6))

print(arvud)

Harjutus 2. Juhuslik järjend

Kirjutage funktsioon juhuslik_järjend, mis võtab argumendiks järjendi elementide arvu ning kaks argumenti arvuvahemiku määramiseks ning tagastab vastava juhuslikult genereeritud arvujärjendi. (Seda funktsiooni võite edaspidi kasutada alati, kui on tarvis genereerida mingi juhuslik järjend).

Genereerige loodud funktsiooni abil mitu erineva pikkusega järjendit, aga nii, et arvuvahemik on kõigil juhtudel sama.

Kirjutage ka lihtne abifunktsioon keskmine, mis annab järjendi arvude aritmeetilise keskmise (siin võite kasutada Pythoni funktsioone sum ja len).

Uurige, kuidas sõltub järjendite keskmine järjendi pikkusest.

Järjendite teisendamine

Järgnevates näidetes ja ülesannetes võetakse aluseks üks või mitu järjendit ning koostatakse nende põhjal uus järjend.

Järjendi elementide teisendamine

Tihti on tarvis teha mingit operatsiooni järjendi iga elemendiga ning salvestada tulemused uude järjendisse. Uurige ja katsetage järgnevat näiteprogrammi:

sõned = ['1', '14', '69', '42']

arvud = []
for sõne in sõned:
  arvud.append(int(sõne))

print(arvud)

Harjutus 3. Sõned arvudeks

Kirjutage eelneva programmi näitel funktsioon sõned_arvudeks, mis võtab argumendiks sõnede järjendi ning tagastab vastava arvude järjendi. (Võite praegu eeldada, et argumendiks antud järjendis sisalduvad vaid sellised sõned, mida saab arvudeks teisendada).

Järjendi filtreerimine

Filtreerimiseks nimetame seda operatsiooni, mis moodustab mingi järjendi põhjal uue järjendi, milles sisalduvad teatud tingimustele vastavad väärtused algsest järjendist. Uurige ja katsetage järgnevat näidet:

def paarisarvud(arvud):
  paaris = []
  for arv in arvud:
    if arv % 2 == 0:
      paaris.append(arv)

  return paaris

print (paarisarvud([1,2,3,4,5,6,7]))

Harjutus 4. Arvude tuvastamine

Kirjutage funktsioon naturaal_sõned, mis võtab argumendiks sõnede järjendi ning tagastab uue sõnede järjendi, milles sisalduvad vaid need esialgse järjendi väärtused, mis kujutavad naturaalarve (st. sõne.isnumeric() == True). NB! Sõnede teisendamist arvudeks pole selles ülesandes tarvis.

Harjutus 5. Arvude tuvastamine koos teisendamisega

Kirjutage funktsioon filtreeri_ja_teisenda, mis võtab argumendiks sõnede järjendi ning tagastab täisarvude järjendi, mis vastab esialgse järjendi nendele elementidele, mis kujutavad täisarve. Näide selle funktsiooni kasutamisest:

>>> filtreeri_sõned_arvudeks(['1', 'Tere', '2', '3'])
[1, 2, 3]

Vihje

Kui kasutate abifunktsioone sõned_arvudeks ja naturaal_sõned, siis saab selle funktsiooni väga lühidalt kirja panna.

Järjendite ühend

Järgnevas näites võtab funktsioon ühend argumendiks kaks järjendit ning tagastab uue järjendi, mis sisaldab mõlema argumentjärjendi erinevaid väärtusi ühekordselt:

def ühend(j1, j2):
  tulemus = []

  for element in j1:
    if not (element in tulemus):
      tulemus.append(element)

  for element in j2:
    if not (element in tulemus):
      tulemus.append(element)

  return tulemus

print(ühend([1, 2, 3, 2], [1, 6, 6]))

Harjutus 6. Järjendite ühisosa

Kirjutage funktsioon ühisosa, mis võtab argumendiks kaks järjendit ning tagastab uue järjendi, mis sisaldab (ühekordselt) neid väärtusi, mis esinevad mõlemas järjendis.

Järjendite kasutamine “andmebaasina”

Järgnevates näidetes kasutame me mitut järjendit, mille elemendid on omavahel kuidagi seotud – nt. järjendi a element positsioonil 16 (st. a[16]) on seotud järjendi b samal positsioonil oleva elemendiga (st. b[16]). Uurige ja katsetage järgnevat näidet:

eesnimed = ['Isaac', 'Leonhard', 'David']
perenimed = ['Newton', 'Euler', 'Hilbert']

n = len(eesnimed)
for i in range(n):
  print(eesnimed[i] + ' ' + perenimed[i])

Kuna selles näites oli meil tarvis võtta element mõlemast järjendist samalt positsioonilt, siis ei piisanud meile “tavalisest” for-tsükli variandist, mis võtab elemente lihtsalt järjest, ignoreerides nende indekseid. Seetõttu võtsime tsükli aluseks mitte järjendi vaid hoopis range-i abil genereeritud indeksite loetelu.

Taolistes ülesannetes eeldame, et seotud järjendid on sama pikad, seetõttu on ükskõik, millise järjendi pikkuse järgi me loendurit kontrollime.

“Andmebaasi” sisselugemine failist

Et teha järgnevaid näiteid ja ülesandeid realistlikumaks, siis loeme omavahel seotud järjendid sisse tekstifailidest. Kõige lihtsam võimalus oleks kirjutada erinevate järjendite sisu eri failidesse ning lugeda nad sealt järjenditesse, üks järjend/fail korraga. Sellise lähenemise puhul on aga failide koostamine ebamugav, kuna me peame hoolikalt jälgima, et seotud andmed (nt. sama inimese eesnimi ja perenimi) satuksid mõlemas failis ikka samadele ridadele.

Seetõttu kasutame me teistsugust võtet: kirjutame omavahel seotud andmed failis samale reale ning faili sisselugemisel kasutame ülalpool tutvustatud sõnemeetodit split. Koostage tekstifail nimed.txt, mille igal real on tühikuga eraldatud eesnimi ja perenimi ning katsetage järgnevat programmi:

# teeme valmis tühjad järjendid
eesnimed = []
perenimed = []

# loeme failist järjenditesse
f = open('nimed.txt')
for rida in f:
  nime_osad = rida.split()
  eesnimed.append(nime_osad[0])
  perenimed.append(nime_osad[1])

f.close() # faili meil enam tarvis pole

# hakkame järjendeid töötlema
n = len(eesnimed)
for i in range(n):
  print('Eesnimi on: ' + eesnimed[i])
  print('Perenimi on: ' + perenimed[i])

Millal on mõtet salvestada andmed järjendisse?

Kui me soovime failist loetud (või kasutaja käest küsitud) järjendi põhjal arvutada midagi lihtsat (nt. arvude summat või maksimaalset arvu), siis pole järjendi koostamine tegelikult isegi vajalik – piisaks ühest abimuutujast, mille väärtust me iga järgmise arvu sisselugemisel sobivalt uuendame. Andmete järjendisse salvestamine on oluline näiteks siis, kui andmeid on vaja mitu korda läbi vaadata, sest järjendi korduv läbivaatamine on palju kiirem, kui faili korduv lugemine.

Harjutus 7. Eksami tulemused

Eksami tulemused on salvestatud faili, kus igal real on tudengi täisnimi, koma ja saadud punktide arv (nt. Jaan Tamm,24). Maksimaalne eksami eest saadav punktide arv on 40. Õppejõud soovib näha nende tudengite nimesid ja tulemusi, kes said eksamil vähem, kui 50% punktidest. Kirjutage programm selle probleemi lahendamiseks.

Vihje

Meetod split annab kõik komponendid sõnedena!

Järjendi elementide muutmine

Lisaks sellele, et olemasolevale järjendile on võimalik elemente lõppu juurde lisada, saab muuta järjendis juba olemasolevaid elemente. Selleks tuleb teha omistamine kasutades järjendi indekseerimise süntaksit. Uurige ja katsetage järgnevat programmi:

a = [1, 2, 3]

# muudame teist elementi (so. element järjekorranumbriga 1)
a[1] = 22

print(a)

Nagu ikka, võib ka siin kasutada indeksina mingit täisarvulist muutujat.

Harjutus 8. Täringuvisete statistika

Genereerige 100 täringuviske tulemust (kasutades eelpool defineeritud funktsiooni juhuslik_järjend) ning salvestage tulemus muutujasse.

Koostage 6-elemendiline järjend statistika, mis sisaldab täringuvisete statistikat – avaldis statistika[0] peaks näitama, mitu korda tuli täringuviske tulemuseks 1, statistika[1] peaks näitama kahtede sagedust jne.

Kuvage statistika ekraanile.

Vihje

Kusagil programmis võiks olla lause statistika = [0, 0, 0, 0, 0, 0]

Muudetavate andmetüüpide omapärad

Järjendi muutmisel (nii append kui a[i] = x puhul) tuleb arvestada ühe omapäraga, mis tuleb ilmsiks siis, kui sama järjend on omistatud mitmele muutujale. Uurige järgnevat näidet ning ennustage, mida antakse selle programmi käivitamisel väljundiks:

a = [1, 2, 3]

b = a
b.append(4)

print(a)

Nagu nägite, ilmus ekraanile [1, 2, 3, 4], ehkki programmis ei paista, et kusagil oleks järjendisse a lisatud arv 4. Selle omapära põhjus peitub real b = a, mis mitte ei kopeeri muutuja a väärtust muutujasse b, vaid hoopis paneb muutuja b viitama samale järjendile. Teisisõnu, b on sama järjendi alternatiivne nimi (ing.k. alias). Seetõttu, kui järjendit muuta kasutades nime b on muudatus näha ka nime a kaudu (ja vastupidi).

Kuna funktsiooni parameetrid on oma olemuselt samuti muutujad, siis sama efekt ilmneb ka siis, kui parameetrina antud järjendit muudetakse funktsiooni sees:

def lisa(järjend, väärtus):
  järjend.append(väärtus)

arvud = [1, 2, 3]
lisa(arvud, 4)

print(arvud)

Seda omapära võib vahepeal ka enda kasuks kasutada. Kui aga soovite parameetrina saadud järjendit arvutuse käigus muuta nii, et funktsioonist väljaspool muutusi näha poleks, siis tuleks teha saadud järjendist koopia, ning muudatused teha vaid koopiale. Koopia tegemiseks saab kasutada viilutamise süntaksi, jättes kirjutamata nii vasaku kui parema indeksi:

a = [1, 2, 3]

b = a[:] # a-st tehakse koopia
b.append(4)

print(a) # a väärtus on endine

Märkus

Arvude, sõnede ning teiste andmetüüpide puhul, mida pole võimalik muuta, ei pea ülalpool kirjeldatud efekti pärast muretsema.

Ülesanded

1. Tagasivaade

Lugege läbi selle peatüki lõpus olev Tagasivaade peatükkidele 1-8

2. Lausegeneraator

 • Defineerige funktsioon lause, mis võtab argumendiks 3 sõna (sõnena), ning tagastab neist kombineeritud lause (muuhulgas lisab tühikud ja punkti).

 • Looge 3 tekstifaili – alus.txt, oeldis.txt ning sihitis.txt. Kirjutage igasse neist 10 sõna eraldi ridadele:

  • alus.txt - peaks sisaldama nimisõnu või nimesid nimetavas käändes (nt. Margus)
  • oeldis.txt - oleviku vormis, 3. isikus tegusõnad (nt. õpetab)
  • sihitis.txt - nimisõna osastavas käändes (nt. tudengeid)
 • Kirjutage funktsioon, mis võtab argumendiks failinime ning tagastab vastava faili read järjendina (reavahetuse sümbolid tuleks eemaldada meetodiga strip).

 • Kirjutage programm, mis

  1. loeb mainitud kolme faili sisud järjenditesse (alused, oeldised, sihitised), kasutades selleks eelmises punktis defineeritud funktsiooni
  2. genereerib 3 juhuslikku täisarvu vahemikust 0..9
  3. võtab järjendite vastavatelt positsioonidelt aluse, öeldise ja sihitise ning koostab neist lause kasutades eelnevalt defineeritud funktsiooni lause.
  4. kuvab moodustatud lause ekraanile
 • Muutke programmi selliselt, et see genereeriks ja väljastaks (lõpmatus tsüklis) iga ENTER vajutuse peale uue lause.

3. Palkade analüüs

Antud on tekstifail palgad.txt, kus igal real on töötaja nimi, tema vanus ja kuupalk. Kirjutada programm mis arvutab ja väljastab antud andmete põhjal:

 • kõige suurema palgaga töötaja nime ja palga suuruse (vihje: suurima palga otsimisel jätke meelde, milliselt positsioonilt te selle leidsite)
 • keskmise palga
 • keskmisest palgast rohkem teenijate arvu
 • keskmised vanused eraldi neile, kes teenivad keskmise palgast vähem (või samapalju) ning neile, kes teenivad keskmisest palgast rohkem

4. Eesti-Inglise sõnaraamat

Laadige alla Eesti-Inglise sõnastik(sonastik.txt, kodeeringus UTF-8). Selle igal real on kõigepealt inglisekeelne sõna või väljend, seejärel tabulaatori sümbol (kirjutatakse Pythonis "\t") ning lõpuks eestikeelne vaste.

Kirjutage programm, mis loeb failist eestikeelsed ja inglisekeelsed väljendid eraldi järjenditesse ning võimaldab kasutajal küsida inglisekeelse sõna eestikeelset vastet (või vastupidi – võite ise valida)

Märkus

Antud sõnastiku fail on veidi modifitseeritud variant Eesti Keele Instituudi poolt jagatavast failist (ftp://ftp.eki.ee/pub/keeletehnoloogia/inglise-eesti/en_et.current.wbt).

5. minu_shuffle

Pythoni random moodulis on funktsioon shuffle, mis ajab argumendiks antud järjendis elementide järjekorra juhuslikult segamini:

>>> from random import shuffle
>>> a = [1,2,3,4,5,6]
>>> shuffle(a)
>>> a
[2, 3, 6, 5, 4, 1]

Kirjutage ise analoogne funktsioon minu_shuffle, mis teeb sama (seejuures pole lubatud kasutada olemasolevat shuffle funktsiooni).

Vihje

>>> from random import randint
>>> randint(1,4)
1
>>> randint(1,4)
1
>>> randint(1,4)
3
>>> randint(1,4)
2
>>> randint(1,4)
4
>>> randint(1,4)
2
>>> randint(1,4)
2

Vihje

Üks võimalus on valida iga listi elemendi jaoks juhuslikult uus positsioon ...

Vihje

... ja vahetada need kaks elementi omavahel.

6. Eesti filmide statistika (raskem)

Veebisait http://www.imdb.com kogub ja jagab informatsiooni filmide kohta. Aadressilt ftp://ftp.funet.fi/pub/mirrors/ftp.imdb.com/pub/ saab IMDB poolt kogutud infot alla laadida pakitud tekstifailidena.

Fail filmid.zip (4.5MB) on koostatud faili “countries.list.gz” põhjal, ning see sisaldab filmide (ja telesaadete) loetelu koos riigi nime ning valmimise aastaga. Laadige see fail alla ning pakkige lahti.

Märkus

Filmide fail on lahtipakitult ligi 18MB suurune. Kui teil ei õnnestu (Windows’is) seda faili avada Notepad’iga, siis kasutage vabavaralist programmi Notepad2 (http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html).

Failis filmid.txt on ühe filmi andmed ühel real, kujul <nimi><tühik>(<aasta>)<tabulaator><riik>. (Notepad2-s saate tühikuid ja tabulaatoreid eristada, kui märgite menüüs View valiku Show whitespace).

Ülesandeks on kirjutada programm, mis otsib sellest failist üles Eestis valminud filmid (ja telesaated), ning koostab statistika selle kohta, mitu filmi mingil aastal valmis.

Vihje

Fail on kodeeringus UTF-8, st. faili avamisel tuleks seda mainida: f = open("filmid.txt", encoding="UTF-8").

Vihje

Tabulaatorit kirjutatakse Pythoni sõneliteraalina nii: '\t'.

Vihje

Võibolla tuleb kasuks uurida ülalpool antud ülesannet “Täringuvisete statistika”.

Vihje

Kui te loete järjenditesse kogu failis sisalduva info, siis võib Pythonil mälust puudu tulla.

Lisaülesande lisa

Täiendage programmi selliselt, et see küsib (korduvalt) kasutajalt aastaarvu ning väljastab ekraanile kõik selle aasta Eesti filmid. Kui kasutaja sisestab tühisõne (st. vajutab lihtsalt ENTER), siis programm lõpetab töö. Selleks tuleb organiseerida sisseloetud filmid aastate kaupa eraldi.

Vihje

Järjend võib sisaldada järjendeid: a = [[1, 2, 3], [5, 5, 6], [4, 4, 3]]. Mõelge, mida võiks tähendada a[2][1]?

Tagasivaade peatükkidele 1-8

On teada, et mingi teema valdamiseks tuleb tegelda vaheldumisi nii teooria, kui praktikaga. Praeguseks olete harjutanud läbi kõik olulisemad Python keele võimalused ja nüüd on paras aeg astuda samm tagasi ning vaada juba läbitud materjalile uue, veidi kogenuma pilguga.

Avaldised vs. laused

Kõik eelpool käsitletud Python keele elemendid saame jaotada kahte suurde gruppi: avaldised ja laused.

Avaldised on näiteks 2, 2 + 3, brutopalk ja sin(0.5) ** (x-1) – kõigil neil on väärtus ja neid saab seetõttu kasutada nt. muutujate defineerimisel ja teistes keerulisemates avaldistes.

Laused (ing.k. statements) on näiteks omistamislause (x = sin(0.5)), tingimus- ja korduslaused (if, while ja for) ja funktsioonide definitsioonid (def). Eri tüüpi lausete ühiseks omaduseks on see, et nad teevad midagi (nt. muudavad muutuja väärtust, defineerivad uue käsu, või teevad midagi tingimuslikult või korduvalt).

Nii avaldiste, kui lausete juures on oluline see, et neid saab panna üksteise sisse. Näiteks operaatori + kasutuse üldskeem on <avaldis1> + <avaldis2>, kusjuures nii avaldis1 kui avaldis2 võib olla samuti mingi liitmistehe. if-lause põhiskeem on:

if <avaldis>:
  <laused1>
else:
  <laused2>

kusjuures nii laused1, kui laused2 võivad sisaldada suvalisi lauseid, sh. if-lauseid, mille sees võib olla omakorda suvalisi lauseid.

Märkus

Funktsiooni väljakutsed (nt. sin(0.5)) on tehniliselt küll alati avaldised aga mõnesid funktsioone kasutatakse tavaliselt lausetena (nt. turtle.forward(100), või print("Tere")). Seega, natuke lihtsustades võiks öelda, et nende funktsioonide väljakutsed, mis midagi arvutavad, on avaldised ja teiste funktsioonide väljakutsed, mis midagi teevad, on laused.

Muutujad

Muutujad võimaldavad meil tegelda väärtustega ilma, et me peaks mainima mingit konkreetset väärtust. Näiteks, kui me salvestame kaks kasutaja poolt sisestatud arvu muutujatesse a ja b, siis nende kokku liitmisel ei huvita meid enam, mis on nende muutujate konkreetne väärtus.

Soovitav on lugeda uuesti läbi 2. peatüki osa Muutujad, tõenäoliselt näete nüüd muutujate olemust juba uue pilguga.

Funktsioonid

Kui muutujad võimaldavad meil kasutada mingit väärtust ilma, et me peaksime mõtlema mingile konkreetsele väärtusele, siis funktsioonid võimaldavad meil midagi teha või arvutada ilma, et me peaksime alati mõtlema selle peale kuidas see toiming või arvutus täpselt tehakse. Visake pilk peale järgnevale programmile:

def kolmest_suurim(a, b, c):
  if a > b and a > c:
    return a
  elif b > a and b > c:
    return b
  else:
    return c

print(kolmest_suurim(4, 15, 2))

Tõenäoliselt oskate isegi ilma funktsiooni definitsiooni süvenemata arvata, mida taoline programm ekraanile prindib. Põhjus on selles, et antud funktsiooni olemus tuleb välja juba tema nimest ja üldjuhul võime me eeldada, et funktsiooni tegelik definitsioon on tema nimele vastav. Seetõttu, kui meil on sobivad funktsioonid juba defineeritud, siis saame me programmi põhiosas (või järgmiste funktsioonide defineerimisel) töötada “kõrgemal tasemel”, ilma “pisiasjade” pärast muretsemata.

Kuna funktsioonide teema on programmeerimise algkursuses tavaliselt tudengitele kõige hägusam, siis on soovitav lugeda uuesti läbi 5. peatükist vähemalt järgmised osad:

Tingimuslause

Tingimuslause (ehk if-lause ehk hargnemislause) on oma olemuselt küllalt lihtne – teatud tingimusel tuleb täita ühed laused ja vastasel juhul teised. Lisavõimalustena on Pythonis võimalik kirjutada ka üheharulisi tingimuslauseid (st. ilma else-ta) ning mitmeharulisi (elif-iga).

Üks oluline punkt tingimuslause juures on lause päises antud tingimusavaldis. Nagu eelnevalt mainitud, on avaldiste moodustamiseks lõputult võimalusi – võib kasutada konstante, muutujaid, tehteid, funktsiooni väljakutseid, või kõigi nende kombinatsioone. Tingimusavaldise juures on oluline, et avaldise tüüp oleks tõeväärtus, st. avaldise väärtustamisel saadakse kas True või False.

Mitme tingimuse kombineerimiseks saab kasutada operaatoreid and ja or, tingimuse “ümberpööramiseks” on operaator not. Ärge unustage, et tingimuses saate kasutada ka isetehtud funktsioone, aga need peavad sel juhul tagastama tõeväärtuse.

Korduslaused e. tsüklid

Pythonis on kaks erinevat korduslauset – while-tsükkel, mis on väga paindlik ning for-tsükkel, mis on lihtsam, aga mis ei sobi kõigil juhtumitel.

for-tsükli juures on oluline mõista, et tema tööpõhimõte on while‘ist kaunis erinev. Kui while-tsükli kordused põhinevad mingil tingimusel, siis for-tsükli kordused põhinevad mingil järjendil (või järjendisarnasel asjal, nt. failil või vahemikul).

Järjendid

Järjendite abil saame koondada mingi hulga andmeid ühe nime alla.

Järjendid on vajalikud neil juhtudel, kus programmi kirjutades pole võimalik öelda, mitme “andmejupiga” peab programm töötama (vastasel juhul võiksime iga andmejupi jaoks võtta programmis kasutusele ühe muutuja).

Järjendeid saab programmi “sisse kirjutada”, koostada teiste järjendite põhjal või lugeda failist. Kui järjendeid on vaja ükshaaval järjest läbi vaadata, siis on selleks kõige mugavam kasutada for-tsüklit, kui on vaja lugeda järjendist mingit konkreetset elementi, siis tuleks kasutada indekseerimist.

Kust saab rohkem infot?

Kes soovib läbitud teemade kohta rohkem detaile või lihtsalt teist vaatenurka, siis soovitame lugeda läbi Pythoni ametliku tutoriali: http://docs.python.org/py3k/tutorial/.

Mis ootab ees?

Järgmistes peatükkides tulevad küll mõned uued teemad aga põhiliselt keskendume suuremate (ja huvitavamate) ülesannete lahendamisele, kasutades juba õpitud vahendeid.

Lisalugemine

Pööratud Poola notatsioon

Tänapäeval oleme harjunud kirjutama matemaatilisi avaldisi nõndanimetatud infiksnotatsioonis, kus tehtemärk on nende kahe arvu vahel, millega ta töötab. See tekitab tegelikult aga igasuguseid probleeme, seoses sellega, et vahel on raske öelda, mis järjestuses tehteid tegema peab. Koolis õpetatakse meile, et kõigepealt tuleb teha astendamised, siis korrutamised ja jagamised ning alles siis liitmised ja lahutamised. Kui tehteid tuleb mingis muus järjestuses teha, saab kasutada sulge.

Tegelikult on aga juba ammusest olnud tuntud viise avaldiste kirjutamiseks nii, et sulge pole vaja, kuid kõik tehete tegemise järjestused oleks ometi kirjeldatavad. Ehk tuntuim neist on nõndanimetatud postfiksnotatsioon ehk pööratud Poola notatsioon (Poola notatsioon on nii nimetatud, sest selle põhiline propageerija oli poola matemaatik Jan Łukasiewicz ja ta pakkus selle välja 1920. aastal; pööratud Poola notatsiooni pakkusid välja F. L. Bauer ja E. W. Dijkstra kuuekümnendates).

Selles kirjutatakse tehe mitte rakendatavate arvude vahele vaid vahetult nende järgi. Nii teisendatakse 2 + 3 avaldiseks 2 3 +. Kui üheks neist arvudest juhtub aga olema juba mõne eelneva tehte tulemus, siis täidabki selle arvu rolli just see tehtemärk. Nii saab näiteks 2 + 3 – 1 teisendada kujule 2 3 + 1 -. See tähendab siis seda, et kõigepealt tehakse liitmine 2 ja 3 vahel ning seejärel lahutamine selle liitmise tulemuse ja 1 vahel. Selline kirjutamisviis kaotab igasuguse vajaduse sulgude jaoks: (2 + 7) * 3 saab kirjutada ju lihtsalt kui 2 7 + 3 * kusjuures on üheselt selge, et kõigepealt tehakse 2 ja 7 liitmine ning alles siis korrutatakse selle tulemus ja kolm omavahel. Muuseas võib juhtuda, et järjest on ka kaks või kolm või isegi enam tehtemärki. Näiteks teiseneb 3 + 2 * (4 - 1) kujule 3 2 4 1 - * +.

Selle kirjapildi teine tõsine eelis on see, et see muudab aritmeetiliste avaldiste töötlemise arvuti jaoks kõvasti lihtsaks. Tuleb vaid meeles pidada, mis arvud parasjagu loetud on ning tehtemärki kohates kaks viimati lisatud arvu välja võtta, neile see tehe rakendada ning siis see tulemus uuesti meeles peetud arvude nimekirja lõppu lisada. Seega on väga lihtne koostada programm, mis antud avaldise tulemuse välja arvutab. Toomegi siinkohal programmi, mis seda teeb:

print "Sisestage avaldis:"
rida = raw_input()
kasud = rida.split()

# Töötle avaldis
loend = []

for kask in kasud :
  # Liitmine
  if kask == "+" :
    # asenda viimane element tulemusega
    loend[-1] = loend[-2] + loend[-1]
    # eemalda eelviimane element
    loend.pop(-2)

  # Lahutamine
  elif kask == "-" :
    loend[-1] = loend[-2] - loend[-1]
    loend.pop(-2)

  # Korrutamine
  elif kask == "*" :
    loend[-1] = loend[-2] * loend[-1]
    loend.pop(-2)

  # Jagamine
  elif kask == "/" :
    loend[-1] = loend[-2] / loend[-1]
    loend.pop(-2)
  else :
    # polegi käsk, seega loodetavasti hoopis number
    loend.append(float(kask))

print "Tulemus on: " + str(loend[-1])

Tegu on ka asjaga, mis on praktikas täiesti kasutust leidnud. Oma töötlemise lihtsuse tõttu ehitati selline arvutamise süsteem sisse mõningatesse võimsamatesse kalkulaatoritesse, mida kunagi müüdi. Viimase 15 aasta jooksul on see aga arvutusvõimsuse kasvu tõttu vaikselt kalkulaatorites asendunud meile loomulikuma koolis õpitud infiksnotatsiooniga.