Programmeerimise algkursus

6. bool ja tingimuslaused

Meeldetuletus 3. peatükist – Pythoni programmi kood koosneb lausetest ja lause komponentideks on avaldised. Tuleb välja, et ka if või while lause päises olev tingimus on tegelikult avaldis. Kuna igal avaldisel on väärtus ja igal väärtusel on tüüp, siis mis on tingimuse tüüp?

Selles peatükis uurime põhjalikumalt tingimuslause (e. if-lause) erinevaid vorme ja tingimuse moodustamise võimalusi, aga kõigepealt tutvume ühe uue andmetüübiga, mida olete tegelikult juba korduvalt kasutanud.

Tõeväärtustüüp bool

Lisaks sõnedele ja arvudele on Pythonis üks oluline andmetüüp nimega bool (lühend sõnast boolean), milles on vaid kaks võimalikku väärtust – True ja False. Eesti keeles nimetatakse seda andmetüüpi tõeväärtustüübiks.

Tõeväärtustüübiga olete tegelikult juba kokku puutunud – if-lause tingimuseks olev avaldis on justnimelt tõeväärtustüüpi. Samas, tõeväärtustüübi kasutusvõimalused pole piiratud vaid if-lausega – nagu kõiki väärtusi, saab ka tõeväärtusi muutujasse salvestada või funktsiooni argumendina kasutada. Selles veendumiseks mängime läbi järgneva lihtsa näite:

vastus = 3 > 2
print(vastus)
 • kõigepealt väärtustakse avaldis 3 > 2
 • tulemuseks saadud väärtus True salvestatakse muutujasse vastus
 • muutuja vastus väärtus kuvatakse ekraanile

Kuna if-lause tingimuses võib tõeväärtus olla antud mistahes kujul, siis võiksime kontrolli tulemuse salvestada eelnevalt muutujasse ning hiljem kasutada seda muutujat tingimusena:

arv = int(input("Sisesta arv: "))
jagub_kahega = arv % 2 == 0 # salvestame tõeväärtuse abimuutujasse

if jagub_kahega:
  print("Sisestati paarisarv")
else:
  print("Sisestati paaritu arv")

Enamasti pole siiski taolist abimuutujat tarvis ja me võime kirjutada lihtsalt:

arv = int(input("Sisesta arv: "))

if arv % 2 == 0:
  print("Sisestati paarisarv")
else:
  print("Sisestati paaritu arv")

Tõeväärtusega avaldised

Pythonis on olemas hulk operaatoreid ning funktsioone, mis tagastavad tõeväärtuse ja mida saab seetõttu kasutada if-lause tingimuses. Proovige käsureal järgmisi avaldisi:

 • 4 < 3
 • 4 >= 4
 • 4 == 3
 • 4 != 3
 • 4 != 4
 • 'r' in 'tore'
 • 'r' in 'tobe'
 • 'Tallinn'.endswith('linn')
 • 'Tartu'.startswith('reha')
 • '10203'.isnumeric() (sobib märgita täisarvude tuvastamiseks)
 • 'suramura'.isnumeric()

Loomulikult saab kõiki mainitud operatsioone kasutada ka muutujatega.

Terminoloogia

Avaldisi, mis tagastavad tõeväärtuse, nimetatakse loogilisteks avaldisteks.

Harjutus 1. Arvu ruut koos kontrolliga

Kirjutage programm, mis küsib kasutajalt positiivse täisarvu ning kontrollib, kas sisestatud tekst on numbriline. Kui jah, siis kuvatakse antud arvu ruut, vastasel juhul kuvatakse veateade.

Tõeväärtuste kombineerimine

Kuna tõeväärtustüübis on vaid kaks väärtust, ei ole nende väärtuste kombineerimiseks nii palju võimalusi, kui näiteks sõnede või arvude puhul. Kõige tähtsamad operaatorid, mis võtavad argumendiks tõeväärtused (e. loogilised tehted), on and, or ja not. Nende operaatorite tähendus on arvatavasti intuitiivselt arusaadav, kuid vajadusel saab kõik kombinatsioonid Pythoni käsureal järgi proovida:

 • True and False
 • True and True
 • ...
 • True or False
 • True or True
 • ...
 • not True
 • not False

Tehete järjekord

Keerulisemate avaldiste puhul tuleb arvestada, et not on kõrgema prioriteediga kui and ning and on kõrgema prioriteediga kui or, seega not x or not y and z tähendab (not x) or ((not y) and z).

Kuna ühes avaldises võivad olla koos aritmeetilised tehted, võrdlustehted ja loogilised tehted, siis selleks, et vähendada sulgude vajadust, on aritmeetilised tehted kõige kõrgema prioriteediga (st. tehakse esimesena) ning loogilised tehted on kõige madalama prioriteediga (tehakse viimasena).

Järgnev loetelu võtab kokku tähtsamate tehete prioriteedid (kõrgema prioriteediga tehted on ülalpool, samal real olevad operaatorid on sama prioriteediga):

 • **
 • -x (unaarne miinus)
 • *, /, //, %
 • +, -
 • ==, !=, <, <=, >, >=, in
 • not
 • and
 • or

Kahtluse korral kasutage soovitud tehete järjekorra määramiseks sulge.

Harjutus 2. Vastandid

Pange kirja järgnevate avaldiste loogilised vastandid:

a > b
a >= b
a >= 18 and b == 3
a >= 18 and b != 3

Loogiliste avaldiste samaväärsus

Tihti on teatud tähendusega tõeväärtusavaldist võimalik kirjutada mitmel erineval kujul, näiteks:

 • not (x or y) on sama, mis (not x) and (not y)
 • not (x and y) on sama, mis (not x) or (not y)

Samaväärsetest variantidest tuleks valida selline, mis toob avaldise mõtte paremini esile.

Tõeväärtusega funktsioonid

Kui programmis on mitmes kohas vaja kontrollida sarnast tingimust, siis võib selle tingimuse panna kirja funktsioonina, mis tagastab tõeväärtuse. Järgnev programm demonstreeribki tõeväärtusega funktsiooni loomist ja kasutamist:

def on_positiivne_paarisarv(x):
  return (x > 0) and (x % 2 == 0)

arv = int(input("Sisesta arv: "))
if on_positiivne_paarisarv(arv):
  print("Arv on positiivne ja paaris")
else:
  print("Arv pole positiivne või pole paaris")

Harjutus 3. Liigaasta tuvastamine

Kirjutage funktsioon on_liigaasta, mis võtab argumendiks aastaarvu ning tagastab tõeväärtuse vastavalt sellele, kas antud aasta on liigaasta või mitte.

Kirjutage programm, mis küsib kasutajalt aastaarvu ning väljastab ekraanile info selle kohta, kas tegemist on liigaastaga või mitte. Liigaasta tuvastamiseks kasutage eelnevalt defineeritud funktsiooni.

Vihje

Liigaasta on selline, kus aastaarv jagub 4-ga, välja arvatud juhud, kus aastaarv jagub 100-ga, aga ei jagu 400-ga. Näiteks aastad 2004 ja 2000 on liigaastad aga 1900 mitte.

Märkus

Kui programmis läheb mõni lause liiga pikaks, siis võite ta kirjutada mitmele reale, aga sel juhul tuleb rea “murdmise” koht märkida ära langkriipsuga (\):

tulemus = (see >= teine * math.pi) \
  and (niimoodi or naamoodi) \
  and (x > y or u != 1)

Sellist rea murdmist võib kasutada suvaliste lausete korral. Murda ei saa vaid sõneliteraali ja kommentaaari sees.

Tingimuslaused

Pythoni tingimuslausega olete juba kokku puutunud, aga vaatame siinkohal mõned punktid veel üle. Lisaks tutvustame “mitmeharulist” tingimuslauset.

if ilma else-ta

Tingimuslauses võib else osa ära jätta – seda kasutatakse siis, kui tingimuse mittekehtimise puhul ei ole vaja midagi spetsiifilist teha:

x = int(input("Sisesta esimene arv: "))
y = int(input("Sisesta teine arv: "))

print("Arvude erinevus on " + str(abs(x-y)))
if x == y:
  print("... seega on nad võrdsed")

Tingimuslaused üksteise sees

Tingimuslauseid võib panna üksteise sisse, sel juhul tuleb hoolikalt jälgida korrektset treppimist:

arv1 = int(input("Sisesta esimene arv: "))
arv2 = int(input("Sisesta teine arv: "))

if arv1 > arv2:
  print("Esimene arv on suurem")
else:
  if arv2 > arv1:
    print("Teine arv on suurem")
  else:
    print("Arvud on võrdsed")

Harjutus 4. Päevade arv kuus

Kirjutage funktsioon päevade_arv, mis võtab argumendiks kuu numbri ja aastaarvu ning tagastab mitu päeva on selles kuus. Kasutage abifunktsioonina eelnevalt defineeritud funktsiooni on_liigaasta. (Kirjutage need funktsioonid samasse faili).

Harjutus 5. Kuupäeva kontrollimine

Kirjutage funktsioon on_legaalne_kuupäev, mis võtab argumendiks päeva, kuu ja aasta (arvudena) ning tagastab tõeväärtuse vastavalt sellele, kas argumentidele vastav kuupäev on legaalne või mitte. Kasutage abifunktsioonidena eelmistes ülesannetes defineeritud funktsioone.

Testige loodud funktsiooni järgnevate avaldistega:

 • on_legaalne_kuupäev(31, 1, 2001)
 • on_legaalne_kuupäev(29, 2, 2001)
 • on_legaalne_kuupäev(29, 2, 2000)

elif konstruktsioon e. mitmeharuline tingimuslause

Ülalpool toodud arvude võrdlemise näite saab kirjutada ümber kasutades elif konstruktsiooni (tuleb sõnadest else if):

arv1 = int(input("Sisesta esimene arv: "))
arv2 = int(input("Sisesta teine arv: "))

if arv1 > arv2:
  print("Esimene arv on suurem")
elif arv2 > arv1:
  print("Teine arv on suurem")
else:
  print("Arvud on võrdsed")

Pange tähele, et elif algab samast veerust, kus if ja else – viimased 6 rida antud näites moodustavad üheainsa tingimuslause. if-i ja else vahele võib kirjutada ka mitu elif osa.

elif on kasulik siis, kui meil on vaja kontrollida mitut alternatiivset tingimust. elif-i asemel saaks alati kasutada ka üksteise sisse pandud tingimuslauseid, aga siis võib treppimine minna liiga keeruliseks.

NB! Ühes tingimuslauses täidetakse ühel käivitamisel vaid üks haru (ning kui else osa puudub, siis võib juhtuda, et ei täideta ühtegi haru). Tingimusi hakatakse kontrollima ülevalt alla – kui leitakse esimene kehtiv tingimus, siis täidetakse selle juurde kuuluvad laused ja järgnevaid harusid ning nende tingimusi enam ei vaadata.

Näide: Hinde arvutamise programm

def hinne(punkte):
  if punkte >= 91:
    return 'A'
  elif punkte >= 81:
    return 'B'
  elif punkte >= 71:
    return 'C'
  elif punkte >= 61:
    return 'D'
  elif punkte >= 51:
    return 'E'
  else:
    return 'F'

punkte = int(input("Sisesta punktide arv"))
print("Nende punktidega saab hindeks " + hinne(punkte))

Harjutus 6. Kuu esitamine sõnena

Kirjutage funktsioon kuu_nimi, mis võtab argumendiks kuu numbri ning tagastab vastava kuu nime. Kui argumendi väärtus on väiksem kui 1 või suurem kui 12, siis tagastatakse sõne 'Vigane kuu number'.

Testige oma funktsiooni!

Tingimuste kasutamine tsükli päises

Justkui tingimuslause päises, lubatakse ka while-lause päises suvalisel kujul tingimust, peamine, et tegemist oleks bool tüüpi avaldisega:

a = ...
b = ...
c = ...
s = ...


while (a == b or b > c) and s == "Tere":
  ...


tingimus = ... or ... or ... or ...
while tingimus or a > b or s.endswith("kala"):
  ...
  a = ...
  ...


while True:
  ...

Tingimusavaldis

Lisaks if-lausele on Pythonis olemas ka if-avaldis e. tingimusavaldis. Selle olemust on kõige lihtsam selgitada näitega:

>>> a = 1
>>> b = 2
>>> 'suurem' if a > b else 'väiksem'
'väiksem'

Ka if-avaldise juures kasutatakse võtmesõnu if ja else, aga nende paigutus on erinev – tõesele tingumusele vastav haru kirjutatakse if-i ette ja väärale tingimusele vastav haru kirjutatakse else järele, koolonit ega treppimist ei kasutata. Oluline on veel see, et erinevalt tingimuslausest, ei käi tingimusavaldise harudesse mitte laused vaid avaldised. Tingimusavaldise väärtus võetakse ühest või teisest harust, vastavalt tingimusele. See asjaolu tingib ka selle, et mõlemad harud peavad olema antud.

Toome siinkohal veel ühe näite tingimusavaldise kasutamise kohta:

def neto(bruto):
  return bruto if bruto <= 144 else (bruto - 144) * 0.79 + 144

Tingimusavaldise asemel saab alati kasutada tingimuslauset ...

def neto(bruto):
  if bruto <= 144:
    vastus = bruto
  else:
    vastus = (bruto - 144) * 0.79 + 144

  return vastus

... aga mõnikord saab tingimusavaldisega oma idee lihtsalt kompaktsemalt kirja panna.

Märkus

Ärge ajage segamini ka tingimusavaldist ja loogilist avaldist. Loogiline avaldis on avaldis, mille tüüp on bool. Tingimusavaldis on avaldis, milles on kasutatud äsja tutvustatud valikuskeemi, tingimusavaldise tüüp tavaliselt ei ole bool.

Märkus

Kui teile siiski tundub, et tingimusavaldis teeb teie jaoks asjad liiga segaseks, siis võite seda rahumeeli ignoreerida. Alati saab hakkama ka ainult tingimuslausega. Mitmes populaarses programmeerimiskeeles isegi pole tingimusavaldist.

Ülesanded

1. Kuupäeva esitamine sõnena

Kirjutage funktsioon kuupäev_sõnena, mis võtab argumentideks päeva, kuu ja aasta (arvudena) ning tagastab sõne, mis esitab kuupäeva kujul <päev>. <kuu nimi> <aasta> (nt. 24. veebruar 1918).

Seejärel kirjutage programm, mis küsib kasutajalt arvudena päeva, kuu ja aasta. Kui neile vastav kuupäev on legaalne, siis kuvada ekraanile vastav kuupäev sõnena, vastasel juhul kuvada 'Viga: mittelegaalne kuupäev'.

Kasutage abifunktsioonidena ülalpood loodud funktsioone (vt. harjutusi 3-6).

2. Täisnurkne kolmnurk

Kirjutage funktsioon, mis võtab argumentideks kolmnurga külgede pikkused ja tagastab True või False vastavalt sellele, kas tegemist oli täisnurkse kolmnurgaga või mitte.

Märkus

Lihtsustamise mõttes võite esialgu eeldada, et pikim külg antakse alati kolmanda argumendina. Kui saate esialgse variandi tööle, siis muutke programmi selliselt, et küljepikkuseid võib anda suvalises järjekorras.

Märkus

Ärge unustage, et mitte igast küljepikkuste komplektist ei saa moodustada kolmnurka! Soovitame kirjutada abifunktsiooni, mis ütleb, kas antud küljepikkused üldse sobivad kolmnurgale.

Märkus

Ärge unustage, et ujukomaarvud on pisut ebatäpsed, seega võib olla vajalik võrdsuse kontrollimise asemel kontrollida sarnasust:

if abs(x - y) < 0.000001:   # x on peaaegu võrdne y-ga
  ...

Vihje

Tuletage jälle meelde see vana hea koolimatemaatika teoreem.

Kasutage loodud funktsiooni, küsides kasutajalt kolmnurga 3 külje pikkused ja väljastades info selle kohta, kas antud kolmnurk on täisnurkne või mitte. Kui küljepikkused ei sobi kolmnurgale, siis tuleks ka seda öelda.

3. Klaveri mahutamine

Ülikool on ostnud endale uue klaveri peahoone aula tarbeks. Paraku unustati kontrollida, kas see klaver üldse välisuksest sisse mahub. Kirjutada programm, mis küsib kasutajalt klaverit sisaldava kasti kolm mõõdet (pikkus, laius, kõrgus) ning ukse laiuse ja kõrguse ning vastab, kas klaver on võimalik aulasse sisse toimetada.

4. Pitsapood

Kirjutage programm, mis küsib kasutajalt infot tellitava pitsa suuruse, komponentide ja kättetoimetamise detailide kohta. Igal sammul tuleks esitada kasutajale võimalikud valikud koos vastavate koodidega, nt:

...
...
Millise suurusega pitsat soovite? Valikud on:
 1 - väike (18cm)
 2 - keskmine (25cm)
 3 - suur (35cm)
Palun sisesta oma valik: 2
...
...
Mida lisada pitsa peale?
 0 - rohkem mitte midagi
 1 - juust
 2 - vorst
 3 - ...
 4 - ...
...
...
Kuidas pitsa kohale toimetada?
 1 - tulen ise järele
 2 - sisestan aadressi ja telefoninumbri
...

Pitsakatte komponente peaks saama valida ükskõik kui palju. Aadressi küsida ainult siis, kui kasutaja ei soovi ise järele tulla. Kogutud andmed salvestada tekstifaili.

Projekt

Tkinter’i Canvas

Eelmises peatükis tutvustasime mõningaid tkinter’i võimalusi graafiliste kasutajaliideste loomisel. Seal demonstreerisime põhiliste “standardvidinate”, nagu nuppude ja tekstisisestuskastide kasutamist. Seekord uurime ühte väga paindlikku vidinat, mille nimi on Canvas (tõlkes lõuend). Canvase peale saab joonistada kujundeid, laadida pilte, neid pilte ja kujundeid saab liigutada, nendele klõpsamist on võimalik registreerida jne.

Salvestage endale järgnev näiteprogramm. Enne käivitamist salvestage samasse kausta ka fail juku.gif.

from tkinter import *
from random import randint

# mõningad abikonstandid
juku_sammu_pikkus = 50
tahvli_laius = 600
tahvli_kõrgus = 600

# funktsioonid, mis käivitatakse vastavalt kasutaja tegevusele
def hiireklõps_juku_peal(event):
  # liigutan Juku juhuslikku positsiooni
  uus_x = randint(0, tahvli_laius-50)
  uus_y = randint(0, tahvli_kõrgus-50)
  tahvel.coords(juku_id, uus_x, uus_y)

def nool_üles(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, -juku_sammu_pikkus)

def nool_alla(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, juku_sammu_pikkus)

def nool_vasakule(event):
  tahvel.move(juku_id, -juku_sammu_pikkus, 0)

def nool_paremale(event):
  tahvel.move(juku_id, juku_sammu_pikkus, 0)


# tavaline raami ja tahvli loomine
raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=tahvli_laius, height=tahvli_kõrgus, background="white")
tahvel.grid()

# tavaline pildi sisselugemine
juku = PhotoImage(file="juku.gif")

# pildi loomisel jätan meelde pildi id
juku_id = tahvel.create_image(100, 100, image=juku)

# pildi id kaudu seon sellel pildil toimunud klõpsud vastava funktsiooniga
# <1> tähistab vasakut hiireklahvi
tahvel.tag_bind(juku_id, '<1>', hiireklõps_juku_peal)

# seon nooleklahvid vastavate funktsioonidega
raam.bind_all("<Up>",  nool_üles)
raam.bind_all("<Down>", nool_alla)
raam.bind_all("<Left>", nool_vasakule)
raam.bind_all("<Right>", nool_paremale)

raam.mainloop()

Käivitage programm, vajutage nooleklahve, klõpsake hiirega kriipsujukul.

See näiteprogramm oli siinkohal mõeldud vaid “isuäratajana” – selleks, et sellest aru saada, lugege esmalt lihtsamate Canvase programmide selgitusi õpiku lisast tkinter, jaotusest Tahvel (canvas).