Programmeerimise algkursus

2. Avaldised ja lihtlaused

Selles peatükis vaatame süstemaatilisemalt üle mõned programmeerimise põhiteemad, millega esimeses peatükis juba põgusalt kokku puutusite: operatsioonid arvude ja tekstiga, muutujad ning sisendi ja väljundi kasutamine.

Soovitus:

Näited lugege kõigepealt hoolikalt läbi, mõeldes, milline võiks olla tulemus ja alles seejärel katsetage. Soovitav on teha ka väikeseid muudatusi ning ennustada, kuidas need tulemust mõjutavad.

Terminoloogia

Märkus

NB! Kuigi allpool toodud terminid kõlavad tähtsalt, on sisuliselt tegemist küllalt lihtsate mõistetega – neid tuleb lihtsalt teada, et programmeerijate kõnepruugist aru saada.

Väärtused (ing.k. values) on andmed, mida programm kasutab või loob. Mõned näited väärtustest:

 • arv 2
 • arv 2,3
 • tekst Tartu

Keeles Python pannakse need väärtused kirja järgmiselt:

 • 2
 • 2.3 NB! koma asemel kasutatakse punkti
 • 'Tartu'

Kõikidel väärtustel on kindel andmetüüp, või lihtsalt tüüp. Meie näiteväärtuste tüübid on vastavalt täisarv, ujukomaarv ja sõne. Edaspidi vaatame ka Pythoni keerulisemaid andmetüüpe (järjend, sõnastik jt.)

Andmetüübi mõiste on oluline, kuna eri tüüpi väärtustega saab kasutada erinevaid operatsioone (e. tehteid) – nt. arve saab omavahel liita, sõnesid (e. teksti) saab teisendada suurtähtedesse jne.

Analüüsime järgmist näidet:

>>> 2 + 3
5

Antud juhul teostas Python liitmisoperatsiooni väärtustega 2 ja 3, mille tulemusena konstrueeriti uus väärtus 5. Programmeerimise terminoloogiat kasutades saame seda näidet kirjeldada järgnevalt:

 • + on operaator
 • 2 ja 3 on selle operaatori argumendid (öeldakse ka operandid)
 • 2 + 3 on avaldis (ing.k. expression)
 • 5 on antud avaldise väärtus
 • toiming, mille käigus 2 + 3-st saadakse 5, on avaldise väärtustamine (ing.k. evaluation)
 • väärtuseid, mis on programmi “sisse kirjutatud” (antud näite puhul 2 ja 3), nimetatakse literaalideks

Järgnevalt uurime lähemalt, milliseid operatsioone saab teha arvude ja sõnedega.

Arvud

Pythonis (nagu ka enamikes teistes programmeerimiskeeltes) on eraldi andmetüübid täis- ja reaalarvude esitamiseks.

Täisarvud

Pythoni täisarvu tüübi nimeks on int (lühend sõnast integer). Erinevalt paljudest teistest keeltest, ei ole Python 3-s piiratud, kui suuri (või väikseid) täisarve saab selle andmetüübiga esitada.

Ujukomaarvud

Reaalarvudele vastavad Pythonis (ja paljudes teistes keeltes) ujukomaarvud (ing. k. floating point number, lühemalt float).

Märkus

Nimetus ujukomaarvud tuleb nende esitusviisist arvuti mälus – lihtsustatult võib öelda, et kõigepealt on toodud välja arvu numbrite jada (ing.k significant digits) ning eraldi on öeldud, millisele positsioonile käib koma (seega koma on numbrijadast sõltumatu, “ujuv”).

Ujukomaarvude literaalid võivad esineda järgmistel kujudel:

 • 3.0, 1.165, -4.25 tavapärane kirjapilt. NB! koma asemel kasutatakse punkti
 • 6.1529e+18, 1.253e-12 nn. teaduslik notatsioon

Märkus

Viimast kirjapilti kasutatakse väga suurte või nullilähedaste arvude esitamiseks. Tavapärases matemaatilises notatsioonis võiks viimased näited kirjutada vastavalt 6.1529×1018 ja 1.253×10-12.

Ujukomaarvude ligikaudsus

Proovige läbi järgnev lihtne näide:

>>> 0.1 * 3.0
0.30000000000000004

Ootuspärane vastus oleks 0.3, kuid Python tagastas midagi muud.

Asi on selles, et arvutis esitatakse ujukomaarvud kahendkujul, kasutades piiratud arvu bitte ja seetõttu polegi võimalik teatud kümnendmurde (nende hulgas 0.1) täpselt esitada (analoogiliselt pole kümnendmurruna võimalik täpselt esitada näiteks 10 / 3). Taolistel juhtudel ümardatakse sisestatud arv lihtsalt lähima võimaliku kahendmurruni ja see ongi põhjus, miks antud näites oli tulemus ebatäpne.

Kui ujukomaarvu on tarvis esitada kümnendmurruna (nt. ekraanile kuvamisel), siis toimub jälle ümardamine – see on põhjus, miks sisestades käsureale 0.1 antakse vastuseks tagasi 0.1, kuigi Python sisimas ei suuda seda arvu täpselt esitada. Kui korrutasime 0.1 3-ga, siis muutus viga juba piisavalt suureks, et saadud tulemusele lähim võimalik kümnendmurd oli 0.30000000000000004, mitte 0.3

Tegelikult tekitab ujukomaarvude ligikaudsus probleeme vaid siis, kui me eeldame reaalarvude absoluutselt täpset esitamist (nt. kümnendmurruna esitatud rahasummad, kus murdosa tähistatab sente). Ujukomaarve kasutatakse peamiselt kõikvõimalike mõõtmistulemuste esitamiseks ja selle jaoks on Pythoni float tüübi ulatus ning täpsus enam kui piisav.

Operatsioonid arvudega

Avaldis Väärtus Kommentaar
6 / 3 2.0 Tavalise jagamise tulemus on alati ujukomaarv
5 // 3 1 Täisarvuline jagamine
5 % 3 2 Jagamise jäägi leidmine
5 ** 3 125 Astendamine
4 ** 0.5 2.0 Juurimine astendamise kaudu
round(2.6375, 2) 2.64 Ümardamine nõutud täpsusega
round(2.6375) 3 Ümardamine lähima täisarvuni
int(2.6375) 2 Täisarvuks teisendades ei ümardata
3 + 5 * 2 13 Python arvestab tehete järjekorda
(3 + 5) * 2 16
6 - 3 - 1 2 Sama prioriteediga tehted tehakse vasakult paremale ...
6 - (3 - 1) 4
2 ** 3 ** 2 512 ... va. astendamised, mis tehakse paremalt vasakule
(2 ** 3) ** 2 64

Märkus

Kui avaldis on keeruline, siis võiks kaaluda sulgude kasutamist ka seal, kus Python neid ei nõua, et teha lugemist lihtsamaks.

Märkus

Siin ja edaspidistes näidetes on parema loetavuse huvides tehtemärkide ümber pandud tühikud, aga need võib ka ära jätta.

Operatsioonid negatiivsete arvudega

Mitmed operaatorid ja funksioonid annavad esmapilgul üllatava tulemuse, kui neid kasutada negatiivsete argumentidega. Proovige järgi, kuidas toimivad sel puhul //, %, int ja round.

Suur hulk matemaatilisi funktsioone ja konstante on kättesaadavad peale seda, kui need importida moodulist nimega math:

>>> from math import *
>>> cos(pi * 1.5)
-1.8369701987210297e-16
>>> atan(0.5)
0.4636476090008061
>>> radians(360)
6.283185307179586
>>> 2 * pi
6.283185307179586
>>> degrees(2*pi)
360.0
>>> log(10.0)
2.302585092994046
>>> log(e)
1.0
>>> log(100,10)
2.0
>>> sqrt(9)
3.0

Märkus

Nagu võibolla märkasite, töötavad Pythoni trigonomeetrilised funktsioonid radiaanide, mitte kraadidega. Kraadide teisendamisel radiaanideks on abiks funktsion radians, vastupidises suunas degrees.

Märkus

Kõikide mooduli math võimalustega saate tutvuda vastaval Pythoni dokumentatsiooni leheküljel: http://docs.python.org/py3k/library/math.html.

Harjutus 1. Matemaatilised avaldised

Väärtustage järgnevad aritmeetilised avaldised Pythoni käsureal:

(2^{89} + 5^{70})^2

6 + \sqrt[4]{6 \times 5 + 12}

\ln(e^{27} + 2^{30}) + \sin(\arccos(\frac{3\pi}{4}))

Märkus

Teise ülesande vastus peaks olema 8.54572989502183.

Kui viimase avaldisega tekib probleeme, siis mõelge, milliste argumentide korral on arkuskoosinus üldse defineeritud. Veateade math domain error tähendab, et funktsiooni kasutati ebasobiva argumendiga. Muutke avaldist nii, et acos saab sobiva argumendi ja proovige uuesti.

Sõned

Programmeerimine pole ainult arvudega manipuleerimine, paljudes programmides on palju tähtsamal kohal töö tekstiga (tuletage meelde näiteks esimese peatüki programmi, mis kuvas ekraanile teksti Tere maailm!). Selle tarvis on Pythonis olemas eraldi andmetüüp sõne (ing.k string, lühend str), mida kasutatakse justnimelt teksti esitamiseks.

Konkreetsed tekstijupid pannakse programmi tekstis kirja sõneliteraalidena. Enamasti piisab sõneliteraali kirjapanekuks sellest, kui soovitud tekst piiritletakse ülakomade või jutumärkidega, nt. 'Tartu' või "Kauneim linn on Eestis Tartu".

Pange tähele, et tekst, mida antud sõneliteraalid esitavad on Tartu ja Kauneim linn on Eestis Tartu, st. piiritlejana kasutatud ülakomad/jutumärgid ei kuulu sõne sisu juurde. Demonstreerime seda print käsu abil, mis toob ekraanile alati sõne tegeliku sisu, hoolimata sellest, kuidas ta programmi tekstis kirja on pandud:

>>> print("Tartu")
Tartu

NB!

Kui unustate sõneliteraali kirjutades piiritlejaid kasutada, siis peab Python vastavat tekstijuppi muutuja nimeks (või kui tekstis oli tühik, siis ei oska ta sellest midagi arvata). Proovige järgi, millised veateated neil juhtudel antakse – siis on edaspidi taolisi näpuvigu kergem tuvastada.

Loomulikult saab sõneliteraali (nagu iga teise literaaliliigi) väärtuse salvestada muutujasse, et seda hiljem kasutada. Igal pool, kus võib kasutada sõneliteraali, võib kasutada ka sõnemuutujat (ja vastupidi):

>>> nimi = "Peeter"
>>> print(nimi)
Peeter
>>> print("Peeter")
Peeter

“Aga kui mu tekst sisaldab jutumärke või ülakomasid?”

Asi läheb veidi keerulisemaks, kui sõne sees on vaja kasutada jutumärke, ülakomasid või muid erisümboleid. Järgnevalt demonstreerime erinevaid viise selle probleemi lahendamiseks:

 • Kui tekstis on ülakomasid, siis kõige lihtsam on kasutada piiritlejaks jutumärke ja vastupidi:

  >>> print("Rock 'n' roll")
  Rock 'n' roll
  >>> print('Jim ütles vaid: "Siin see on."')
  Jim ütles vaid: "Siin see on."
  
 • Kui tekstis on vaja kasutada nii jutumärke kui ülakomasid, siis pole eelmisest soovitusest abi. Sellisel juhul tuleb üks neist (nt. jutumärk) ikkagi valida piiritlejaks, aga tema kasutamisel tekstis tuleb ta spetsiaalselt märgistada langkriipsuga (seda nimetatakse inglise keeles escaping) – see annab Pythonile märku, et tegemist pole veel teksti lõpuga, vaid sooviti kirja panna piiritlejaks valitud sümbolit ennast:

  >>> print("Jack vastas: \"Rock 'n' roll\".")
  Jack vastas: "Rock 'n' roll".
  >>> print('Jack vastas: "Rock \'n\' roll".')
  Jack vastas: "Rock 'n' roll".
  
 • Langkriipsu saab kasutada ka muul otstarbel, nt. reavahetusi saab esitada kombinatsiooniga \n (tavalist reavahetust Python siin ei lubaks):

  >>> print("Seda kuupaistet!\nOh muutuksin sündides\nmänniks mäetipul!\n--Ryota")
  Seda kuupaistet!
  Oh muutuksin sündides
  männiks mäetipul!
  --Ryota
  
 • Nagu näha on langkriips tekstiliteraalis spetsiaalse tähendusega. Kuidas aga esitada langkriipsu ennast? Lihtne, see tuleb ära märgistada ... langkriipsuga!:

  >>> print("C:\\kaustanimi\\failinimi.txt")
  C:\kaustanimi\failinimi.txt
  
 • Kui tekstis on vaja kasutada palju erisümboleid, siis võib tulemus muutuda langkriipsude tõttu väga kirjuks. Seetõttu on Pythonis veel üks sõne kirjapaneku viis – kolmekordsete ülakomade või jutumärkide vahele. Sel juhul ei ole langkriipsul literaali sees enam mingit eritähendust – iga täht ja sümbol seisab iseenda eest. Selle esitusviisiga saab teksti sees kasutada ka tavalist reavahetust:

  >>> print("""Jack vastas: "Rock 'n' roll".""")
  Jack vastas: "Rock 'n' roll".
  >>> print('''Jack vastas: "Rock 'n' roll".''')
  Jack vastas: "Rock 'n' roll".
  >>> print("""Seda kuupaistet!
  Oh muutuksin sündides
  männiks mäetipul!
  --Ryota""")
  Seda kuupaistet!
  Oh muutuksin sündides
  männiks mäetipul!
  --Ryota
  >>> print("""
    _____
   / ____|
   | | __ __ _ _ __ ___  ___  _____  _____ _ __
   | | |_ |/ _` | '_ ` _ \ / _ \ / _ \ \ / / _ \ '__|
   | |__| | (_| | | | | | | __/ | (_) \ V / __/ |
   \_____|\__,_|_| |_| |_|\___| \___/ \_/ \___|_|
  """)
  
    _____
   / ____|
   | | __ __ _ _ __ ___  ___  _____  _____ _ __
   | | |_ |/ _` | '_ ` _ \ / _ \ / _ \ \ / / _ \ '__|
   | |__| | (_| | | | | | | __/ | (_) \ V / __/ |
   \_____|\__,_|_| |_| |_|\___| \___/ \_/ \___|_|
  
 • On oluline mõista, et piiritlejad ning langkriipsud on vaid selleks, et Python suudaks teksti õigesti sisse lugeda – peale sisselugemist muutub 'Rock\'n\'roll' tekstiks Rock’n’roll.

 • Neid sõneliteraale Pythoni käsureale sisestades (ilma print-i kasutamata) saate piiritlejad ja mõnel juhul langkriipsud ka väljundis. See on tingitud sellest, et Pythoni käsurida näitab avaldise väärtust alati Pythoni süntaksile vastavalt. Kui soovite näha sõne tegelikku väärtust, siis kuvage see print käsuga ekraanile.

Operatsioonid sõnedega

Avaldis Väärtus (literaalina) Kommentaar
'Tere' + 'Madis!' 'TereMadis!' + loob kahe sõne põhjal uue sõne
'Tere' + ' Madis!' 'Tere Madis!' Tühikud tuleb vajadusel ise vahele panna
'Tere' + ' ' + 'Mad' + 'is!' 'Tere Madis!' kokku võib liita ka mitu sõnet
'nr.' + 1 Viga!!! Sõnet ja arvu ei saa niisama ühendada
'nr.' + str(1) 'nr.1' str annab arvule vastava sõne
'5' + '3' '53' Sõnena esitatud arve ei käsitleta arvudena
int('5') 5 Annab sõnele vastava täisarvu
float('5.3') 5.3 Annab sõnele vastava ujukomaarvu
'xo' * 3 'xoxoxo' Sõne dubleerimine
len('tere') 4 Sõne pikkuse (length) küsimine
'tere'.upper() 'TERE' Mõnede käskude korral kirjutatakse sõne käsu ette. Taolisi käske nimetatakse meetoditeks
'jäääär'.count('ä') 4
' tere '.strip() 'tere' Annab sõne ilma alguses ja lõpus olevate tühikute ja reavahetusteta
'tere'.replace('e','ö').upper() 'TÖRÖ' Käske saab kombineerida

Märkus

Kõikide sõnemeetoditega saab tutvuda aadressil http://docs.python.org/py3k/library/stdtypes.html#string-methods

Muutujad

Kõik levinud programmeerimiskeeled võimaldavad konkreetsetele väärtustele või arvutuste tulemustele anda nime. Teisiti väljendudes: väärtusi saab salvestada muutujatesse. Järgnev käsurea näide demonstreerib muutuja (nimega x) defineerimist ja kasutamist:

>>> x = 2 + 3
>>> x
5
>>> 2 * x
10
>>> x * x
25

Esimesel real teeb Python kaks erinevat toimingut: kõigepealt väärtustab avaldise 2 + 3 ning seejärel salvestab saadud tulemuse muutujasse x. Programmeerijate kõnepruugis: muutujale x omistatakse avaldise 2 + 3 väärtus. Peale seda on võimalik muutuja nime kasutada vastava väärtuse asemel.

Märkus

Pange tähele, et Python salvestas muutujasse x justnimelt avaldise väärtuse (st. 5), mitte avaldise 2 + 3 enda. See nüanss muutub oluliseks edaspidi, kui hakkame muutujate väärtusi muutma.

Programmi loetavuse huvides peaks muutuja nimi kirjeldama vastava väärtuse tähendust antud kontekstis (nt. brutopalk või isikukood). Kui on tarvis kasutada mitmest sõnast koosnevat muutuja nime, siis tuleks kasutada tühikute asemel allkriipse, nt. laste_arv. Muutuja nimes võib kasutada ka numbreid, aga esimene sümbol peab olema täht (või allkriips).

Etteruttavalt:

Pythonis saab vajadusel muutuja väärtust ka uue väärtusega üle kirjutada – selleks tuleb lihtsalt teha uus omistamine samale muutujale. Muutuja ülekirjutamist meil praegu siiski veel tarvis ei lähe.

Milleks muutujad?

Vaatame ühte näiteprogrammi, mis väljastab 60.25cm raadiusega ringi diameetri, ümbermõõdu ja pindala. Esimese versiooni kirjutame ilma muutujaid kasutamata:

from math import *

print('Ringi diameeter on ' + str(2 * 60.25) + ' cm')
print('Ümbermõõt on ' + str(pi * 2 * 60.25) + ' cm')
print('Pindala on ' + str(pi * (60.25 ** 2)) + ' cm2')

Meeldetuletus:

Käsku str kasutame selleks, et arvutuse tulemust teisendada sõneks.

See programm arvutab, mida me soovisime, kuid kui me hiljem tahame selle programmiga arvutada mõne teise raadiusega ringi infot, siis peaksime tegema vastava muudatuse kolmes kohas. Sellise kompaktse programmi puhul ei ole see küll probleemiks, kuid reaalsetes programmides on taolisel juhul suur oht, et mõnes kohas ununeb muudatus tegemata.

Kirjutame nüüd sama programmi ümber kasutades raadiuse hoidmiseks muutujat:

from math import *

raadius = 60.25
print('Ringi diameeter on ' + str(2 * raadius) + ' cm')
print('Ümbermõõt on ' + str(pi * 2 * raadius) + ' cm')
print('Pindala on ' + str(pi * (raadius ** 2)) + ' cm2')

Siin on konkreetset raadiust mainitud vaid ühes kohas – muutuja raadius defineerimisel. Edaspidi on valemites kasutatud muutuja nime. Programmi jooksutamisel asendab Python muutuja nimed muutuja väärtusega ja seetõttu annab see versioon sama tulemuse, mis eelminegi. Samas, kui meil on vaja programmi edaspidi kohandada mõne muu ringi jaoks, siis on vaja muudatus teha vaid ühes kohas. Seega, muutuja kasutamine aitas meil teha programmis olevad arvutused üldisemaks, konkreetsest väärtusest sõltumatuks.

Analoogia:

Mõelge Eesti Vabariigi põhiseadusele – kui seal räägitakse presidendi rollist, siis ei nimetata ühegi konkreetse presidendi nime vaid kasutatakse väljendit Vabariigi President. Seaduse rakendamisel tõlgendatakse seda väljendit vastavalt sellele, kes on antud hetkel presidendiks. Selline lähenemine teeb seaduse teksti üldisemaks, konkreetsetest isikutest sõltumatuks.

Operatsioonid muutujatega

Kõiki arvu- ja sõneoperatsioone, mida demonstreerisime eelnevalt kasutades literaale, saab kasutada ka vastavalt arv- ja sõnemuutujatega:

>>> tervitus = 'Tere'
>>> len(tervitus)
4
>>> tervitus.upper()
'TERE'
>>> n = 3
>>> n * n
9
>>> n * tervitus
'TereTereTere'

Tähtis!!!

Kui arvu- või sõneoperatsioonides (e. tehetes) kasutada muutujaid (nt. n + 1 või tekst.upper()), siis võib avaldise kujust jääda mulje, et operatsiooni käigus muudetakse muutuja väärtust. Tegelikult genereeritakse tehte tulemusena hoopis uus väärtus ja kasutatud muutujaga midagi ei juhtu.

Selles veendumiseks uurige järgmisi käsurea näiteid, kus kõigepealt omistatakse muutujale mingi väärtus, seejärel kasutatakse muutujat mingis tehtes (mis konstrueerib uue väärtuse), ning lõpuks demonstreeritakse, et see ei mõjutanud muutuja väärtust:

>>> n = 3
>>> n + 2
5
>>> n
3
>>> tervitus = ' tere '
>>> tervitus.strip()
'tere'
>>> tervitus
' tere '
>>> tekst = '3'
>>> int(tekst)
3
>>> tekst
'3'

Funktsioonid

Funktsioonid on need Pythoni objektid, mille abil saab midagi arvutada või teha. Me oleme siiani näinud hulka erinevaid funktsioone, nt sin, cos, int, input, print.

Funktsiooni kasutamiseks e. rakendamiseks tuleb kirjutada tema nimi ja selle järel sulud. Sulgudes võib olla 0 või rohkem argumenti so. miski, mida funktsioon oma töös kasutab. Näiteks lauses print("tere") tähistab print funktsiooni, "tere" on tema argument ja kõik see kokku on funktsiooni rakendamine (e. funktsiooni applikatsiooni).

Mõned funktsioonid (nt. sin ja int) on olemuselt küllalt sarnased matemaatikast tuntud funktsioonidele, kuna nad “võtavad” ühe väärtuse ja “annavad vastu” mingi teise väärtuse. Nt int("3") võtab sõne tüüpi väärtuse "3" ning annab vastu täisarvu tüüpi väärtuse 3. See võimaldab nende funktsioonide kasutamist avaldistes.

Lisaks sellele, et funktsiooni rakendamist võib kasutada mingi avaldise komponendina, võib ka funktsiooni argument olla ükskõik kui keeruline avaldis, sh. funktsiooni rakendamine:

>>> x = 4
>>> round(cos(sin(float("0" + "." + str(x)) + 4)), 2)
0.58

Funktsioonidest tuleb edaspidi veel palju juttu, seepärast me praegu nendel pikemalt ei peatu.

import-lause

Pythoni standardteegis (so. funktsioonide ja teiste programmielementide kogum) on väga palju funktsioone (ja teisi Pythoni objekte). Nende paremaks organiseerimiseks on nad jaotatud gruppidesse, mida nimetatakse mooduliteks. import lause teeb moodulis oleva funktsioonid programmi jaoks kättesaadavaks. Meeldetuletuseks näide, kus me soovime kasutada ainult kahte funktsiooni moodulist math:

from math import sin, cos

print(sin(0.3))
print(cos(sin(0.3)))

Kui soovime moodulist kõiki funktsioone, siis võime kasutada import lauses funktsiooninime(de) asemel tärni:

from turtle import *

forward(100)
left(90)
forward(100)

Mõned funktsioonid, nagu näiteks int ja float, on alati kättesaadavad, neid pole vaja importida.

Märkus

Importida saab ka moodulit ennast, sel juhul tuleb soovitava funktsiooni nimi kirjutada koos mooduli nimega:

>>> import math
>>> print(math.sin(0.5))
0.479425538604203
>>> print(math.cos(0.5))
0.8775825618903728

Sisend ja väljund

Pythoni käsureal toimub avaldiste sisestamine ning tulemuste väljastamine ilma, et sellele peaks eriti mõtlema. Kui soovime aga programmi käivitada skriptina, siis tuleb sisendi ja väljundiga eraldi tegeleda.

Käsk print

Skriptina esitatud programmis saab väärtusi kuvada ekraanile käsuga print. Salvesta järgnev näide faili ning käivita. (Vajadusel vaadake sellekohast juhendit eelmisest peatükist.)

print(32 * 57)

Sulgudes olevat avaldist 32 * 57 nimetatakse siinkohal käsu print argumendiks. Kui kõik läheb ilusti, siis programm kuvab ekraanile 1824 ja lõpetab töö.

Märkus

Kui skripti kirjutada lihtsalt 32 * 57, siis midagi ekraanile ei ilmu. Sel juhul Python küll arvutab antud avaldise väärtuse, aga saadud tulemusega midagi ette ei võta.

Käsule print võib anda ka mitu argumenti, sel juhul trükitakse samale reale mitu asja järjest, tühikutega eraldatuna. Järgnev näide demonstreerib kahte samaväärset viisi, kuidas trükkida ekraanile mitu infokildu korraga. Esimene variant kombineerib andmed üheks sõneks ja kasutab seega print-i ühe argumendiga, teine variant annab kõik komponendid eraldi argumentidena:

>>> eesnimi = "Peeter"
>>> perenimi = "Paan"
>>> vanus = 21
>>> print(eesnimi + " " + perenimi + " vanus: " + str(vanus))
Peeter Paan vanus: 21
>>> print(eesnimi, perenimi, "vanus:", vanus)
Peeter Paan vanus: 21

Eraldi argumentidega variant on küll lühem kirja panna, aga mõnikord see siiski ei sobi, näiteks kui me ei soovi väljundis argumentide vahele tühikut.

Lisainfo

Vaikimisi lisab print väljundi lõppu alati ka reavahetuse. Kui te seda ei soovi, siis tuleks seda näidata lisaargumendiga end:

print('Vastus on: ', end='')
print(32 * 57)

end on “peidetud” argument, mis määrab, mida kuvatakse väljundi lõppu. Vaikimisi on selle argumendi väärtuseks reavahetus ('\n'), aga meie seadsime selle väärtuseks tühja sõne, seetõttu kuvatakse antud näite väljund ühel real (mis lõpeb siiski reavahetusega, sest teine print käsk toimib ikka tavapäraselt).

Tegelikult oleks saanud sama tulemuse ka lihtsamalt:

print('Vastus on: ' + str(32 * 57))

Käsk input

Meie “ringi” programmi viimases versioonis mainisime konkreetset raadiust vaid ühes kohas, kuid me peame ikkagi programmi muutma, kui soovime arvutada mõne teise ringi näitajaid. Alternatiivina võiks programm küsida ringi raadiuse kasutajalt.

Kasutajalt andmete küsimiseks on kõige lihtsam viis käsk input, mis kõigepealt kuvab ekraanile teksti selle kohta, milliseid andmeid programm ootab ning seejärel võimaldab kasutajal sisestada vastavad andmed klaviatuurilt. Kolmas versioon ringi arvutuste programmist kasutabki käsku input raadiuse küsimiseks:

from math import *

raadius_tekstina = input('Sisesta ringi raadius: ')
raadius = float(raadius_tekstina)

print('Ringi diameeter on ' + str(2 * raadius) + ' cm')
print('Ümbermõõt on ' + str(pi * 2 * raadius) + ' cm')
print('Pindala on ' + str(pi * (raadius ** 2)) + ' cm2')

See versioon on väga sarnane eelmisele versioonile – viimasel kolmel real ei pidanud me midagi muutma. Erinevus on vaid selles, kuidas saab muutuja raadius oma väärtuse. Abimuutuja raadius_tekstina viitab sellele, et input annab sisestatud info alati teksti kujul. Enne kui me saame sisestatud andmeid kasutada numbrilistes arvutustes, tuleb sisestatud tekst teisendada arvuks (antud juhul ujukomaarvuks, kasutades käsku float).

Teema kinnistamiseks uurige veel ühte näidet muutujate, input-i ja teksti teisendamise kohta. Selles näites soovime arvutustes kasutada täisarve, seetõttu kasutame teisendamiseks käsku int:

tekst1 = input('Palun sisesta esimene täisarv: ')
arv1 = int(tekst1)

tekst2 = input('Palun sisesta teine täisarv: ')
arv2 = int(tekst2)

summa = arv1 + arv2
print('Nende arvude summa on: ' + str(summa))

Meeldetuletus:

Ärge unustage, et avaldis int(tekst1) mitte ei muuda muutujat tekst1 arvuks, vaid genereerib vastava uue arvulise väärtuse.

Harjutus 2. Kasutaja tervitamine

Nüüd peaks olema täiesti arusaadav eelmises peatükis esitatud tervitamise programm:

nimi = input("Palun sisesta oma nimi ja vajuta ENTER: ")
print("Tere " + nimi + "!")

Muutke seda programmi nii, et see küsiks eraldi kasutaja eesnime ja perekonnanime, ning tervitaks teda tema täisnimega.

Harjutus 3. Celsius-Fahrenheit teisendus

Kirjutage programm, mis küsib kraadide arvu Celsiuse järgi ja väljastab vastavate kraadide arvu Fahrenheiti skaalas.

Failide lugemine

Siinkohal õpime ära ka ühe viisi tekstifailidest sisendi lugemiseks. Alustuseks koostage ja salvestage tekstifail nimega andmed.txt, mille esimesel real on inimese nimi, teisel real vanus (täisarvuna) ning kolmandal real e-maili aadress (lihtsuse mõttes ärge praegu täpitähti kasutage). NB! see peab olema plain-text kujul, st. Wordi fail ei sobi. Seejärel salvestage loodud failiga samasse kausta järgnev skript, ning käivitage see. NB! tühikud print käskude ees on olulised!

f = open('andmed.txt')

nimi = f.readline()
vanus = f.readline()
aadress = f.readline()

print("Nimi:", nimi)
print("Vanus:", vanus, "aastat")
print("Aadress:", aadress)

f.close()

Selgituseks:

 • Käsk open otsib failisüsteemist üles soovitud faili ja tagastab viite sellele (antud näites salvestasime selle viite muutujasse f). NB! kui on antud ainult failinimi, ilma teeta, siis otsitakse seda ainult sellest kaustast, kus asub skript.
 • f.readline() loeb failist ühe rea, ning tagastab selle sõnena. See käsk liigutab edasi ka failist lugemise “järjehoidjat”, st. järgmisel korral sama käsku kasutades loetakse järgmine rida.
 • f.close() ütleb failisüsteemile, et me oleme selle faili kasutamise lõpetanud.

Kui seda programmi katsetate, siis märkate, et väljundis tekib iga sisestatud andmejupi järele üks üleliigne tühi rida. Põhjus on just selles, et failist lugedes jäetakse iga rea lõppu alles ka reavahetuse sümbol (faili viimase rea puhul võib see puududa, vastavalt sellele, kas failis on viimase rea lõpus reavahetus või mitte). Käsk print lisab omaltpoolt veel ühe reavahetuse.

Märkus

Kui Python ütleb teile (Windowsi arvutis), et ta ei leia faili, aga te olete veendunud, et fail on õiges kaustas olemas, siis tuleks kontrollida, ega failinimele pole saanud eksikombel kaks faililaiendit. Segadust võib tekitada asjaolu, et Windows Explorer vaikimisi varjab teatud faililaiendid.

Kõige kindlam on muuta Windowsi seadeid nii, et alati näidataks kõik faililaiendid. Selleks tuleks Windows Exploreris valida menüüribalt Tools -> Folder options... (kui menüüriba pole näha, siis vajutada korraks klahvi Alt). Avanenud dialoogis valige lehekülg View, ning eemaldage linnuke valiku Hide extensions for known file types eest.

Märkus

Kui proovite lugeda sisse täpitähtedega teksti, siis võib juhtuda, et saate veateate UnicodeDecodeError. Sel juhul tuleks open käsu rakendamisel öelda, millises kodeeringus on teie tekst, nt. open('andmed.txt', encoding='UTF-8'). 'UTF-8' asemel võite proovida ka 'cp1257'.

Harjutus 4. Reavahetuste eemaldamine

Tuletage meelde, mida tegi sõnemeetod strip(). Modifitseerige eelnevat näiteprogrammi selliselt, et programmi väljundisse ei tekiks üleliigseid reavahetusi.

Failide kirjutamine

Järgnev programm demonstreerib andmete kirjutamist tekstifaili:

nimi = input("Palun sisesta oma nimi: ")
vanus = input("vanus: ")
aadress = input("aadress: ")

f = open("andmed2.txt", "w")
f.write(nimi + "\n")
f.write(vanus + "\n")
f.write(aadress + "\n")
f.close()

Selgituseks:

 • failide kirjutamiseks tuleb funktsioonile open anda ka teine argument väärtusega "w" (nagu write).
 • kui antud fail juba eksisteerib, siis open(..., "w") teeb selle tühjaks.
 • erinevalt print käsust, ei tekita faili meetod write automaatselt reavahetust. Selleks, et saada eri andmeid eri ridadele, lisasime reavahetuse sümboli käsitsi.

Kommentaarid

Lisaks Pythoni jaoks mõeldud käskudele, saab programmi kirjutada kommentaare, mis on mõeldud vaid programmi lugemise hõlbustamiseks:

# Küsin kasutaja nime
nimi = input('Kuidas on sinu nimi? ')

# Tervitan kasutajat
print('No tere ' + nimi)
print('Kuidas läheb?')

Kommentaar esitatakse # sümboliga – Python ignoreerib kogu teksti, mis kirjutatakse sellest sümbolist kuni rea lõpuni.

Kommenteerida tuleks neid kohti programmis, mis võivad jääda lugejale segaseks.

Märkus

Programmi loetavuse seisukohast on tegelikult kõige olulisemad hästi valitud muutuja- ja funktsiooninimed. Kommentaaride põhiprobleem on see, et kuna Python nende vastu huvi ei tunne, siis võivad nad programmi arenedes “vananeda”, st. programmeerija muudab programmi sisu aga unustab vastava kommentaari uuendada.

Lisaks kommentaaridele võib koodi loetavuse parandamiseks kasutada ka tühje ridu.

Kokkuvõte

Väärtused ja avaldised

Selles peatükis keskendusime põhiliselt Pythoni programmide kõige väiksematele, aga samas ka kõige tähtsamatele elementidele, millest ei saa üle ega ümber. Tegemist on lihtsate mõistetega, aga nende abstraktne olemus võib tekitada segadust, seepärast vaatame nende tähendused veelkord üle:

 • Väärtus (nt. tekst tere või arv 3) on mingi Pythoni maailma “asi”, millega tehakse midagi (nt. kuvatakse ekraanile, kombineeritakse teiste väärtustega, võrreldakse, salvestatakse mällu vms). Väärtusi nimetatakse ka andmeteks.
 • Igal väärtusel on mingi tüüp (nt. int või str), see määrab ära, mida selle väärtusega teha saab
 • Literaal (nt. "tere" või 3) on mingi konkreetse väärtuse esitusviis programmi tekstis
 • Muutuja (nt. laste_arv) võimaldab esitada programmi tekstis mingit väärtust kaudselt, teisisõnu – muutuja viitab mingile väärtusele. Muutuja loomiseks (või olemasoleva muutuja “sisu” uuendamiseks) on mõeldud omistuslause (nt. vanuse_alampiir = 21). Muutujate abil saab programmis mainida ka väärtusi, mis selguvad alles programmi jooksutamisel (nt. nimi = input("Sisesta oma nimi: ")).
 • Funktsioon (nt. print või sin) on miski, mille abil saab midagi teha või arvutada. Funktsiooni rakendamine e. väljakutse (nt. print(nimi) või sin(0.5)) tähistab mingit konkreetset tegevust või arvutust. Kui funktsioon on mõeldud millegi arvutamiseks, siis tema rakendamisel saame vastuseks mingi väärtuse. NB! arvutamise all mõtleme suvaliste väärtustega toimetamist, mitte ainult arvudega.
 • Operaator on olemuselt väga sarnane funktsioonile, aga erinevalt funktsioonist kirjutatakse operaator oma argumentide vahele (nt. 2 + 3). Ka operaatori rakendamise tulemuseks on mingi väärtus.
 • Avaldis: literaale, muutujaid ja väärtusega funktsioonide ning operaatorite rakendamisi võib omavahel kombineerida ükskõik kui keeruliselt (nt. x + 2 * 4 või len("tere") + len(nimi.lower()) - 1) – taolist kombinatsiooni nimetatakse avaldiseks. Samas, ka üksik literaal või muutuja on avaldis – tegemist on üldise mõistega, mis käib kõigi programmiosade kohta, millel on väärtus.
 • Avaldisele vastava väärtuse väljaarvutamist nimetatakse avaldise väärtustamiseks. Avaldiste väärtustamine on üks Pythoni põhilistest tööülesannetest programmide jooksutamisel.

Arvud ja sõned

Konkreetsetest andmetüüpidest vaatlesime täisarve, ujukomaarve ja sõnesid:

 • Täisarvude suurus pole Pythonis piiratud
 • Ujukomaarvude juures tuleb arvestada, et kõiki kümnendmurde ei suuda Python täpselt esitada
 • Sõne kirjapanekuks on mitmeid erinevaid viise
 • Enamik sõneoperatsioone on Pythonis realiseeritud meetoditena (nt. nimi.lower())

Sisend ja väljund

Et programmi käivitamisel midagi üldse juhtuks, on vaja programmi kirjutada ka mingi tegevus, näiteks kasutajaga (või failisüsteemiga) suhtlemine:

 • print kuvab etteantud väärtuse ekraanile
 • input küsib kasutajalt mingi tekstijupi ja tagastab selle, seega input("Sisesta oma nimi: ") on avaldis
 • faili lugemiseks ja kirjutamiseks tuleb fail kõigepealt avada (f = open("andmed.txt") või f2 = open("andmed2.txt", mode="w")). Lugemiseks saab kasutada failimeetodit readline (nt print(f.readline())), kirjutamiseks meetodit write (nt f2.write(nimi + "\n")).

Importimine

Kuna Pythonis standardteegis (ja teiste arendajate teekides) eksisteerib väga palju funktsioone, on nad organiseeritud moodulitesse. Moodulis olevatele funktsioonidele ligipääsemiseks on vaja kasutada import lauset. Sellel lausel on 3 erinevat varianti:

 • from math import sin, cos – üksikute funktsioonide importimine
 • from math import * – kogu mooduli sisu importimine
 • import math – mooduli enda importimine. Sel juhul tuleb funktsiooni nimi kirjutada koos mooduli nimega (math.sin(0.5))

Avaldised vs. laused

Selle peatüki programmide puhul saame programmi iga rida nimetada lauseks. Pythoni programm polegi muud, kui lausete jada. Avaldisi kasutatakse vaid lausete koosseisus. Need lauseliigid mida me kohtasime olid:

 • import-lause, nt. from math import sin
 • omistuslause, nt. vanus = input("Sisesta nimi: "). Selle lauseliigi komponentideks on muutuja nimi, võrdusmärk ja suvaline avaldis.
 • “käsulause”, nt. print("Tere!") (tehniline termin selle lauseliigi kohta on avaldislause, sest formaalselt loetakse Pythonis ka tegevust väljendav funktsiooni väljakutse avaldiseks)

Kuna nende lauseliikide korral kulub iga lause jaoks täpselt üks rida, nimetatakse neid lihtlauseteks. Keerulisematest lausetest tuleb juttu järgmises peatükis.

Ülesanded

Märkus

Kuigi mõned järgnevad ülesanded nõuavad programmi vormistamist koos kasutajalt sisendi küsimisega, on soovitav esialgu kirjutada input käskude asemele mingid konkreetsed väärtused – sedasi läheb võimalike arvutusvalemite katsetamine kiiremini. Kui olete saanud kätte õige valemi, siis asendage need ajutised algandmed input käskudega.

1. Pythoni dokumentatsioon

Märkus

Nurksulud Pythoni funktsioonide dokumentatsioonis näitavad, et sellele parameetrile ei pea väljakutsel tingimata väärtust andma, sest tal on olemas vaikeväärtus. Nt. kui meetodi kirjeldus on kujul str.center(width[, fillchar]), siis see tähendab, et seda võib kasutada kas 1 argumendiga (nt. kliendi_nimi.center(80)) või 2 argumendiga (kliendi_nimi.center(80, '~')).

2. Pangaarve intress

Kirjutage programm, mis küsib kasutajalt tema pangaarvel olevat summat ning intressi protsenti, mida pank talle igal aastal maksab. Vastuseks peab programm väljastama pangaarvel oleva summa 5 aasta pärast.

Testige oma programmi erinevate summa ja intressi kombinatsioonidega!

Lisaülesanne

Kui olete saanud õige valemi paika, siis modifitseerige oma programmi nii, et kasutajalt küsitakse vaid intressi protsent ja algsumma loetakse tekstifailist.

3. Küpsisetort

Küpsisetordi tegemisel laotakse küpsised ristkülikukujulisele kandikule ja seda mitmes kihis, nii, et igas kihis on sama palju küpsiseid. Küsida kasutajalt, mitu küpsist mahub kandikule laiuses ja mitu pikkuses ning kui mitme kihilist torti ta teha soovib. Seejärel küsida, kui mitu küpsist on ühes pakis.

Lõpuks väljastada, mitu küpsisepakki tuleb sellise tordi tegemiseks osta. NB! Eeldame, et poolikut küpsisepakki osta ei saa.

Testige oma programmi! Valige vähemalt üks komplekt algandmeid nii, et küpsistest jätkub täpselt ja vähemalt üks komplekt nii, et osa ostetud küpsiseid jääb üle.

4. Nimede korrastamine

Modifitseerige veelkord kasutaja tervitamise programmi, kus kasutaja sisestab eraldi ees- ja perenime ning programm tervitab teda täisnimega.

Seekord peaks programm vastama alati selliselt, et nii eesnimi, kui perenimi algavad suure tähega ja ülejäänud tähed on väikesed, hoolimata sellest, kuidas nimi sisestati (olgu ainult väikeste tähtedega, ainult suurtega või segamini).

Vihje

>>> "pEEteR".capitalize()
'Peeter'

Märkus

Praegu on aktsepteeritav, kui programm ei esita sidekriipsuga nimesid ootuspäraselt (nt. kui kasutaja sisestas eesnimeks Mari-Liis, siis on OK, kui programm muudab selle Mari-liis-iks).

Väljakutse

Kui see ülesanne oli teie jaoks liiga lihtne, siis proovige muuta programmi selliselt, et nt. Mari-Liis, mari-liis ja mAri-liiS muudetakse kõik Mari-Liis-iks.

NB! selle jaoks läheb tarvis ühte Pythoni konstruktsiooni, mida pole selles peatükis tutvustatud!

Vihje

>>> x = "tere"
>>> x[0]
't'
>>> x[1]
'e'
>>> x[2]
'r'
>>> x.find("r")
2
>>> x[0:2]
'te'
>>> x[2:4]
're'

Kui te pole veendunud, et saite konstruktsiooni [...] tähendusest aru, siis lugege täpsemalt siit: http://docs.python.org/py3k/tutorial/introduction.html#strings. Antud õpikus käsitleme seda teemat alles järjendite peatükis.

5. Redeli pikkus

Kirjutage programm, mis arvutab mitme pulgaga redelit läheb vaja mingile kõrgusele ronimiseks. Programm peaks küsima kasutajalt soovitud kõrguse ning väljastama minimaalse ja maksimaalse pulkade arvu, mis peaks sobival redelil olema. Arvestame, et:

 • redeli alumine ja ülemine pulk on redeli otstest 15cm kaugusel
 • redeli pulkade vahekaugus on 25cm
 • redeli ülemine ots peab toetuma etteantud kõrgusele
 • nurk redeli ja maapinna vahel peab olema vahemikus 50° - 80°

Vihje

Selleks, et arvutused ei läheks liiga keeruliseks, on soovitav vahetulemused salvestada abimuutujatesse.

Projekt

Kuna teie projektiidee jaoks võib minna vaja vahendeid, mille jaoks Pythoni standardteegis moodulit ei leidu, vaatame siinkohal järgi, kuidas võtta kasutusele internetist leitud mooduleid.

Kolmandate osapoolte moodulid

Neid mooduleid, mis ei kuulu Pythoni standardteeki ja mida te pole ise kirjutanud, vaid internetist alla laadinud, nimetatakse tavaliselt kolmandate osapoolte mooduliteks (ing. k third party modules). Siinkohal demonstreerime ühe lihtsa kolmanda osapoole mooduli kasutamist.

Laadige alla moodul bingtrans, mis võimaldab kasutada Microsoft Bing tõlketeenust (NB! salvestage ta nimega bingtrans.py). Seejärel salvestage samasse kausta järgnev programm ja katsetage seda:

from bingtrans import translate

eesti_keeles = input("Palun sisesta eestikeelne sõna (või lause): ")
ing_vaste = translate(eesti_keeles, 'et', 'en')
print("Inglise keelne vaste: " + ing_vaste)

Me importisime moodulist bingtrans funktsiooni nimega translate, mis võtab argumentideks tõlgitava teksti, lähtekeele koodi (eesti keele kood on 'et') ning sihtkeele koodi. Proovige ka teisi keelekoode (nt. 'ru', 'fr', 'ko').

Harjutus

Proovige nüüd kohandada antud näidet nii, et tõlgitav sõna või lause ning keelekood loetakse tekstifailist.

bingtrans.py on lihtsustatud versioon Byung Gyu Ahn’i poolt kirjutatud moodulist, mis asub aadressil https://github.com/bahn/bingtrans.

Selle näite moraal on see, et internetis on saadaval Pythoni mooduleid, mis võivad väga tehnilise programmeerimisülesande muuta väga lihtsaks. Selleks, et saada aimu, milliseid võimalusi veel leidub, soovitame külastada aadressi http://pypi.python.org/pypi.

Tavaliselt on kolmandate osapoolte moodulid pakendatud koos installeerimisskriptidega ja nende paigaldamine võib nõuda pisut tehnilist tööd. Vastavaid juhiseid saab huvi korral lugeda siit: http://docs.python.org/py3k/install/index.html.

Väljakutse

Proovige leida internetist Pythoni moodul (või moodulite kogum e. pakett, ing. k package), mille abil saab Twitteri sõnumeid kirjutada ja lugeda. Üritage selle abil midagi postitada.

NB! varuge piisavalt aega ja kannatust, et võimalike tehniliste katsumustega hakkama saada. Võibolla peate valitud paketi installimiseks töötama ka käsureal (selle kohta leiab juhiseid eelmise peatüki lisalugemises). Samas, läbi taolise “mässamise” saab oma OP-süsteemi kõige paremini tundma õppida.