Praktikum 3. Nõuete analüüs ja modelleerimine.ÜLESANDED KLASSIS

Klassis kasutame modellerimise erinevate aspektide läbitegemisel autokooli näidet.

 1. Kirjeldage sõidueksami sooritamise kasutuslugu (use case). Vajadusel võtta appi vastav määrus.
 2. Looge kasutusloodiagramm (use case diagram) kõigist lubade saamiseks vajalikest tegevustest alates autokooli registreerumisest kuni lubade kättesaamiseni.
 3. Koostage ainemudel (5 või rohkem olemit ja nendevahelised seosed klassidiagrammina).
 4. Leidki määrusest 2-3 mittefunktsionaalset nõuet sõidueksami sooritamisele.
 5. Kujutada tegevusskeemina (activity diagram) protsessi autokooli lõpetamisest lubade saamiseni (eksamitele registreerimised, teooriaeksam(id), sõidueksam(id), lubade väljastamine jms.).ÜLESANDED KODUS


Ülesanne 1. Nõuetedokument.

Luua korporatsiooni kassasüsteemi kirjeldav nõuetedokument. Nõuete analüüsimisel võiks lähtuda reaalse elu vajadustest. Ennast võiks püüda panna rakenduse tellija rolli (nt korporatsioon) ja mõelda selle peale, milline võiks olla kassasüsteemi funktsionaalsus. Mõelda võib ka nii, et te arendate tarkvaratoodet korporatsioonidele müügiks.

Kasutame nõuetedokumendi koostamisel nn. "FURPS+" mudelit (vt. viidatud linki).

Funktsionaalsete nõuete osa (F..)

Spetsifikatsioon peaks esitama rakenduse funktsionaalsed nõuded kasutuslugudena.

Loetleda kõik kasutuslood. Spetsifitseerida detailiselt kaks kasutuslugu (Kõrvalstsenaariumid A ja B), mis lähevad 4. praktikumis realiseerimisele.

Põhirõhk peaks olema kasutuslugude tekstilisel spetsifikatsioonil (stsenaariumid). Kõikide kasutuslugude dokumenteerimiseks peaks kasutama läbivalt sama malli (template'i). Võib kasutada mõnda linkide juures viidatud mallidest. (Kui kasutate inglise keelset malli, tõlkige see eestikeelses dokumendis kasutamiseks eelnevalt eesti keelde! Dokument peab olema korrektne ja läbivalt ühes keeles.)

Kasutuslood võiks gruppeerida alateemadeks.

Kasutuslugude põhjal tuleb koostada ka kasutusloodiagramm (use case diagram).

Mitte-funktsionaalsete nõuete osa (..URPS+)

 • Kasutatavus (usability)
 • Käideldavus (reliability)
 • Jõudlus (performance)
 • Toetus (support)
 • Lisanõuded: (+)
  • Piirangud realisatsioonile
  • Liidesed väliste süsteemidega
  • Juurutamise piirangud
  • ...

Nõuded peavad olema konkreetsed ja mõõdetavad! Kujutage ennast näiteks olukorda, kus nõuetedokument on allkirjastatud hankelepingu lisana, ning projekti valmimisel tekib teie ja kliendi vahel vaidlus tarkvara omaduste kohta. Teie nõuded peavad olema sellised, et saaks üheselt öelda või mõõta, kas lõpp-produktis on mingi nõue saavutatud või ei ole. (Näiteid halvasti sõnastatud nõuetest: "süsteem peab olema kergesti testitav", "süsteem peab töötama kiirsti ka vanal arvutil" jne. Sellised nõuded on täiesti mõõtmatud: klient ei saa üheselt öelda et neid on rikutud, teie ei saa üheselt väita et nad on saavutatud.)

Näide: nõuete dokumendi näidis-skelettÜlesanne 2. UML Diagrammid.

Modelleerida UML diagrammide abil olemasolevat kassasüsteemi rakendust. Diagrammide joonistamisel lähtuge 1. praktikumis kasutatud rakenduse koodist ja 1. praktikumi lahendamisel teie enda poolt tehtud täiendustest!

 • Ainemudel (domain model) (klassidiagrammina)
 • Tegevusdiagrammid (activity diagram) oluliste äriprotsesside kohta
 • Objektidiagramm kassasüsteemi kasutajaliidese kihi (UI) kohta (isendid klassidest, mis laiendavad Swingi klasse nagu JFrame, JPanel jne).

Töö teostamisel võib kasutada suvalist modelleerimisvahendit, mis toetab UML-i. Vt. viidatud linke! Diagrammid eksportida graafikana või screenshot'ida ja esitada ühtse pdf-failina.

Analüüsidokumendid tuleb esitada PDF kujul. PDF ning lähtefailid tuleb hoida SVN repositooriumis.VIITEDErinevad süsteemianalüüsi produktid:Modelleerimisvahendid:

 • UMLet - vabavaraline
 • Violet UML Editor - vabavaraline
 • MagicDraw - You can obtain a free license of MagicDraw for study purposes by sending an e-mail to raimundas.matulevicius ät ut.ee and indicating that you are taking the Software Engineering course
 • Visual Paradigm (tasuline; saab taotleda tasuta evaluation litsentsi)
 • Poseidon for UML - (tasuline; saab taotleda tasuta evaluation litsentsi)
 • Microsoft Visio - You can obtain a free license through the MSDN AA Academic AllianceMuud materjalid:Sidebar
Page edit