Süsteemsete logide analüüsid: vigade, tõrgete, sissemurdmiste ennustamine

 • Vaata Risto Vaarandi tööd Andmekaevanduse uurimisseminarist: Raport P12
 • Kasuta seda ja teisi tööriistu logide analüüsiks.
 • Loetle puuduseid, mõtle välja uusi meetode ja realiseeri mingi parandatud analüüsimeetod.

Veebipõhiste ajalehtede kasutajate käitumisharjumuste analüüs

 • Millist infot oleks vaja? (päris andmete saamine võib olla võimalik)
 • Milliseid analüüsimeetode võiks kasutada?
 • Mida sellest saaks järeldada?
 • Kas loetakse leadi või täisartiklit?
 • Millal loetakse kommentaare?

Http logide analüüsi probleemid:

 • Millised meetodid, mis eesmärgid, jne.
 • Kasutatavad materjalid näiteks KeeleWebi, Expression Profileri jt. logid
 • Võibolla saab Ülikooli http proxy logisid (?)

Episoodide kaevandamine: rakendused, kasutus.

 • Proovi leida episoodide reeglite genereerimise tarkvara.
 • Kui ei leia episoodide realisatsiooni siis tuleks implementeerida (eelistatult C-s).
 • Soorita üks või mitu praktilist analüüsi.
 • DNA analüüs (milised signaalide "episoodid" esinevad sekventsidel?)
 • Logianalüüs (vrdl. süsteemilogid ja httpd logid)
 • Õppeinfosüsteemi andmed, jne..

SPAM-ide analüüs

 • Kuidas tuvastatakse meilide hulgast SPAM-e (Junk-mail).
 • Bayesi meetodid (e.g. Mozilla)
 • Sisu analüüs
 • Klasterdus (klasterda sisu järgi sarnased meilid)
 • Tarbija spetsiifilised soovid
 • Kuidas hiilitakse mööda praegu SPAM-filtritest?
 • Moodusta mingi oma SPAM-ide äratundja.
 • First Conference on Email and Anti-Spam (CEAS)

Stringide klasterdamine

 • Andmed: ühepikkused stringid (näiteks DNA piirkonnad, 1000 tähte pikad).
 • Eesmärk on klasterdada need omavahelise sarnasuse põhjal.
 • Selleks tuleb defineerida sarnasuse mõõdud.
 • Kasutada saab Mart Sõmermaa kirjeldatud Informatsioonisarnasust: Raport P06.
 • Lisaks tuleks kasutada kaugust mis on defineeritud kasutades eelteadmistena infot oluliste mustrite kohta DNA-s.
 • Kolmandaks - defineerida kaugus selle põhjal millised sarnased 3, 4, 5, 6 ,... tähe pikkused alamstringid esinevad sarnastes positsioonides.

Uudiste klassifitseerimine sisu järgi

 • Kasutades uudisteagentuuri uudiste täistekste:
 • Proovi luua klassifitseerija mis oskaks uudiste klassi (näiteks kriminaal vs. sport) ennustada
 • Proovi leida sõnu mille kasutus-sagedus muutub ajas (tuleb kasutusele ja siis kaob)
 • Proovi leida tunnuseid mille järgi uudist loetakse sageli, näiteks kasutades sõnade kasutussageduse muutusi

Fuzzy C-means

 • K-means klasterdab objektid nii et iga objekt kuulub vaid ühte klastrisse. Fuzzy C-means peaks võimaldama objekti kuuluvust mitmesse eri klassi.
 • Millised on võimalikud lahendused, probleemid, küsimused ja rakendused?
 • Kasuta meetodit mingite reaalsete andmete peal (saab juhendajalt).
 • Google: PDF files
 • Google: PS files
 • Otsi ja katseta realisatsioone, nagu näiteks see: näiteks see.

Erinevate haplotüübi segmenteerimisalgoritmide praktiline võrdlus

 • See teema on pakutud välja Sven Lauri poolt.
 • Uurida algoritmide töökiirust(aja jagunemist erinevate etappide vahel).
 • Uurida erinevate algoritmide kvaliteeti (võrreldaval andmekogul soovitavalt mitmel).
 • Uurida erinevate algoritmide robustsust vigadega andmetega (tegelikult oluline ning siin pole hetkel võrreldavaid tulemusi).
 • Uurida algoritmide lõikeomadust
Ideaalis võiks kahe erineva alampopulatsiooni korral haplotüübi segmenteerimine anda kahe blokkideks jaotuse lõike --- vähima tykelduse, millest saab kokku panna mõlemad blokkideks jaotused.
 • Uurida kas tugevad kausaalsed sõltuvused blokkide Markovi ahelas paljastavad alampopulatsioone ning alamsegmentatsioone.
 • Viimase kolme alampunkti korral peaks huvitavate tulemuste korral, saama yhe LPU(Least Publishable Unit) jagu materjali.
 • Eriti programmerida ei tule, sest võrreldavad algoritmid on realiseeritud ning tuleks lihtsalt teha hulk praktilisi katseid ning kirjutada raport.

Klassifitseerijate kombineerimine

 • Kuidas parandada klassifikaatori ennustusvõimet: kirjelda meetode nagu
 • Boosting, bagging, jt.
 • Katsetada neid reaalsete andmete peal (vt. UCI andmestikke, tee koostööd teiste rühmadega, või küsi juhendajalt)
 • Materjale: PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5

Kuidas hinnata klassifitseerija (masinõppimise tulem) headust?

 • Proovi hinnata neid kriteeriumeid mingi konkreetse andmehulga ja masinõppimisprogrammi peal (näiteks Weka)
  • precision
  • recall
  • accuracy
  • ROC curve
  • Classifiers for rare cases
  • Jacknife
  • Leave one out
 • Katsetada neid reaalsete andmete peal (vt. UCI andmestikke, tee koostööd teiste rühmadega, või küsi juhendajalt)
 • Materjale: PDF1 PDF2
Edit: header| contents| footer| sidebar